کارایی تکنیکی و عوامل مؤثر در آن با بهره‌گیری از رهیافت تحلیل فراگیر داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تولید و بهره‌برداری آبزیان، گروه شیلات، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار، دانشکدة اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور کرمان، کرمان، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات آبزیان آب‌های داخلی کشور، گرگان، ایران

5 کارشناسی ارشد، ادارة کل شیلات استان گلستان، گرگان، ایران

چکیده

با توجه به نقش مطالعات دربارة کارایی و فراهم‌سازی زمینة تجدید نظر در اهمیت نسبی اجزای تولید، اصلاح سیاست‌ها و مدیریت منابع، پژوهش حاضر با هدف اندازه‌گیری کارایی تکنیکی شرکت‌های تعاونی صید پره استان گلستان و عوامل تأثیرگذار در آن، با بهره‌گیری از رهیافت تحلیل فراگیر داده‌ها، انجام شد. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز بیست واحد شرکت تعاونی صید پره در استان گلستان، در سال بهره‌برداری 1388-1389، با استفاده از تمام‌شماری و به روش پرسش‌نامه‌ای با مصاحبة حضوری جمع‌آوری شد. بر اساس یافته‌ها، میانگین کارایی تکنیکی نمونه 2/79 درصد ارزیابی شد که بیانگر قابلیت بهبود عملکرد فنی واحدها به میزان 8/20 درصد با همین نوع فنّاوری و عوامل تولید است. ضمن آن‌که نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای انرژی مصرفی، سرمایه، سن، تحصیلات، تجربه و تخصص مدیر با کارایی تکنیکی ارتباط مثبت دارند، اما به لحاظ آماری معنا‌دار و قابل ‌تفسیر نیستند. در پایان ماهی سفید و ماهی کفال از مهم‌ترین فاکتور‌های مؤثر در کارایی تکنیکی واحد‌های شرکت‌های تعاونی صید پره شناخته شدند. بر این مبنا و با توجه به شدت و جهت تأثیرگذاری عوامل مربوطه، می‌توان راهکارهای سیاستی مناسبی را به منظور ارتقای عملکرد فعلی به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران این عرصه پیشنهاد کرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Technical Efficiency and Factors Effecting using DEA approach (A Case beach seine Cooperative Companies in Golestan Province)

نویسندگان [English]

  • Samira Dad 1
  • Rasool Gorbani 2
  • Ali Darijani 3
  • Saeid Yulghi 4
  • Mohsen Yahyaee 5
1 PhD Candidate in Fishery Science, Gonbad Kavous University, Golestan, Iran.
2 Associate Professor, Dept. of Fisheris, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Golestan, Iran.
3 . Assistant Professor, Dept. of Economic, Payam noor University of Kermn, Kerman, Iran.
4 . Assistant Professor, Scientific membership, Fisheries Research Center of Golestan Province, Golestan, Iran
5 . M.Sc., Deputy Fishing of Fisheries Department of Golestan Province, Golestan, Iran
چکیده [English]

Considering the efficiency studies play a role in making available the revise in relative importance, policy reforms and resource management, this study has been accomplished in fish beach seine Cooperative Companies located in Golestan Province and used DEA approach to measure the technical efficiency (TE) and factor effects. The survey data were gathered from 20 farms, which selected via census and questionnaires in 2009-2010. Results showed that the mean TE of sample was 79.2 percent which revealed that the present technology can improve the technical efficiency by 20.8 percent. Furthermore, the regression analysis revealed the energy, capital, age, educational level, experience and proficiency of manager had positive effect on technical efficiency, but not significant and interpretable. Finally, Rotilus frisii kutum and Liza auratus and L.salince were important effective factors on technical efficiency of fish beach seine Cooperative Companies. On this basis, and given the severity of the impact of relevant factors may be appropriate policy solutions to improve the current performance Planners and policy makers in this field proposed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical efficiency
  • data envelopment analysis (DEA)
  • Beach sein Cooperative Company
  • Golestan province
 
[1]. Dad, S., Ghorbani, R., Darijani, A., Yulghi, S., Yahyaee, M., 2013. A survey of profitability and performance of fish beach seine Cooperative Companies in Golestan Province, 2009-2010. Journal of Utilization and Cultivation of Aquatics 2, 27-40.
[2]. Emami Meybodi, A., 2005. Measuring the efficiency and productivity of (practical). The second edition, published by the Institute of Business Studies and Research. 275 pp.
[3]. Farrel, M.J. 1957. The measurement of productive efficiency. J. Royal Statistical. Sci 3, 253-290.
[4]. Ghorbani, R., Yelghi, S., Aghili, S.M., 2010. Survey and Assessment of Predation of Fish Beach seine Cooperative Companies in Golestan Province in 2005-2006. Journal of  Fisheries 4, 39-47.
[5]. Hajiani, P., Khalilian, S., Abrishami, H. Peikani, Gh., 2005. Evaluation of Technical Efficiency Persian Gulf shrimp fishing fleet, Case Study in Bushehr province. Journal of Agricultural Economics and Development 13, 201-225.
[6]. Huy,  D.H.X. 2009.  Technical efficiency analysis for commerical Black Tiger Prawn (Penaeus monodon) aquaculture farms in Nha Trang city, Vietnam, Master Thesis in Fisheries and Aquaculture,  Management and Economics, (30 ECTS), The Norwegian College of fishery Science, University of Tromso, Norway & Nha Trang University, Vietnam. 69p.
[7].  Taghizadeh, H., pour Rabbi, V., 2010. Assessment the Efficiency of producing cement companies in Tehran Stock Exchange for the period 2002-2008 using DEA. Special Capital Markets 7, 199-220.
[8]. Unal, V., Guclusoy, H., Franquesa. R ., 2009. A comparative study of success and failur of fishery cooperatives in the Aegean. Turky, J. Appl. Ichthiology 25, 394-400.
 [9]. Yazdani, S., Esmaili, A.K., 1995. Evaluation of the economic efficiency of fishing at Bandar Lengeh. Journal of Agricultural Science 26, 41-47.
[10]. Yaqobi, M., Shahraki, J., Karbassi, A.R., 2010. Evaluation of the performance of cooperative and non cooperative companies of shrimp in Chabahar, using DEA. Journal of Cooperatives 4, 72-94.