بررسی تغییرات آندروژنیک برخی شاخص‌های ایمنی و خون ماهی نر قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در فصل تکثیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه شیلات، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه تهران، دانشکدة منابع طبیعی، گروه شیلات،کرج، ایران

3 استاد دانشگاه تهران، دانشکدة دامپزشکی، گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، تهران، ایران

چکیده

مطالعة حاضر با هدف مشخص کردن سطح برخی فاکتورهای سرمی و ایمنی ماهیان در مرحلة پرواری و در ماهیان مولد قبل و بعد از اسپرم‌گیری، به منظور دستیابی به اطلاعات جدید در زمینة تغییرات فیزیولوژیک ناشی از تولیدمثل و تأثیر فعالیت‌های تولیدمثلی در شاخص‌های سرمی و ایمنی، انجام پذیرفت. در این مطالعه مجموعاً 15 عدد ماهی نر قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) شامل5 عدد ماهی نر در مرحلة پرواری و 5 عدد ماهی مولد نر قبل از اسپرم‌گیری و 5 عدد ماهی مولد نر بعد از اسپرم‌گیری بررسی شدند که به طور تصادفی انتخاب شده بودند. نتایج نشان داد که غلظت گلوکز قبل از اسپرم‌گیری از دو گروه ماهیان پرواری و ماهیان مولد بعد از اسپرم‌گیری به مراتب بیشتر بود. همچنین میانگین پروتئین کل در بین گروه‌های ماهیان پرواری و ماهیان مولد قبل از اسپرم‌گیری و بعد از اسپرم‌گیری اختلاف معنی‌داری را نشان نداد (P>0.05). مقایسة میانگین اسمولالیتی در سه گروه ماهیان پرواری و مولد قبل از اسپرم‌گیری و بعد از اسپرم‌گیری نیز نبود اختلاف معنی‌دار در سطح 5% را نشان داد. غلظت هورمون کورتیزول هم پس از اسپرم‌گیری نسبت به سایر گروه‌ها به شکل معنی‌داری (P<0.05) افزایش یافته بود. تعداد گلبول سفید ماهی قبل و پس از اسپرم‌گیری کاهش معنی‌داری نسبت به ماهیان پرواری و میزان هموگلوبین خون ماهی پیش از اسپرم‌گیری به شکل معنی‌داری نسبت به دو گروه دیگر افزایش داشته است. درصد هماتوکریت خون در ماهیان قبل از اسپرم‌گیری به صورت معنی‌داری کاهش یافته بود، اما کاهش میزان هماتوکریت پس از اسپرم‌گیری از نظر آماری با دو گروه دیگر اختلاف معنی‌داری نداشته است. در مورد شاخص MCV نیز می‌توان گفت که ماهیان پرواری میزانMCV بیشتری نسبت به ماهیان قبل و بعد از اسپرم‌گیری دارند (P<0.05). در نهایت، با توجه به آزمایش‌های انجام‌شده و نتایج تغییرات فاکتورهای ایمنی و متابولیسمی مورد بررسی، می‌توان دریافت که در زمان تولیدمثل در ماهی نر قزل‌آلای رنگین‌کمان ترشح هورمون‌های درون‌ریز که بر اثر تغییرات هورمون‌های جنسی در زمان تولیدمثل صورت می‌گیرد در متابولیسم ماهی از طریق تغییر میزان فاکتورهایی مانند گلوکز، کورتیزول و اسمولالیتی و در ایمنی ماهی از طریق تغییر میزان گلبول‌های سفید خون و فاکتورهایی مانند هماتوکریت و MCV اثر می‌گذارد. در این تحقیق، این شاخص‌ها به منظور مدیریت مولدان با حساسیت کمتر و توان متابولیسم بهتر سنجش شده‌اند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of Anderogenic changes of some immunity parameters in Oncorhynchus mykiss

نویسندگان [English]

 • Hengameh Rafati 1
 • Alireza Mirvaghefi 2
 • Mahdi Soltani 3
1 MSc. Fisheries, Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Prof., Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Prof. Department of Aquatic animals health and diseases,Faculty of veterinary Medicine, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is determining of some immunity and blood serum parameters in brood stock and grower fish before and after of stripping to evaluate the effect of breeding physiological changes on immunity and serum indexes. In this study 15 male trout fish (Oncorhynchus mykiss) including 5 in the stage of grower, 5 before stripping and 5 after stripping randomly were considered. Blood samples of brood stock and grower fish after anesthesia by Dianthus caryophyllus extract were collected from a commercial farm in Haraz and sent to the laboratory. Laboratory results showed that there is a significant difference in glucose concentration of grower fish before and after stripping (P<0.05). However, average total protein in all kind of fish approximately was unchanged(P>0.05).Also, comparison of average osmolality in all fish showed that  negligible difference  is 5%.Kortizol hormone concentration after stripping compare with other fish showed a significant difference(P<0.05). The number of white blood cell in brood stock before and after stripping decreased drastically compare with grower Fish. Blood hemoglobin before stripping increased considerably in 2 spices of fish. Although the percentage of blood hematocrit decreased significantly before stripping, the reduction of this factor after stripping was approximately unchanged. Besides, MCV index in grower fish before and after stripping was more than brood stock. Finally, it can be concluded that at the moment of reproducing, the secretion of endocrine hormones in male rainbow trout completely affect fish physiology. In this study, we exanimated the measurement of mentioned indicators for managing more resistant or less sensitive and metabolism can be better.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rainbow trout
 • blood serum parameters
 • immunity indexes
 • Breeding
 • Iran
 1.  

   

  1. Erdoúan, O.; Halüloúlu, H.U. & Ciltas, A. 2002. Annual Cycle of Serum gonadal steroids and serum lipids in Capoeta capoeta umbla, G.ldenstaedt, 1772 (Pisces:Cyprinidae). Turk J. Vet. Anim. Sci. 26: 1093-1096.
  2. F.A. Guardiola, R. Cerezuela, J. Meseguer, M.A. Esteban. 2011. Effects of 2-deoxy-d-glucose on the immune system of seabream (Sparus aurata L.). Fish & Shellfish Immunology, Volume 30, Issue 2, Pages 592-599.   
  3. Kocaman, E.M., Yanik, T., Erdogan, O., Ciltas, A.K., 2005. Alteration in Cholesterol, Glucose and Triglyceride Levels in Reproduction of Rain bow Trout (Oncorhynchus mykiss). Jurnal of Animal and Veterinary Advances 4(9): 801-807.
  4. Maule, A., Schrock, R., Slater, C., Fitzpatrick, M., Schreck, C. 1996. Immuno and endocrine responses of adult chinook salmon during freshwater immigration and sexual maturation. Fish & Shellfish Immunology. 6: 221- 233.
  5. F. Pascoli, G.S. Lanzano, E. Negrato, C. Poltronieri, A. Trocino, G. Radaelli, D. Bertotto.2011. Seasonal effects on hematological and innate immune parameters in sea bass Dicentrarchus labrax. Fish & Shellfish Immunology, Volume 31, Issue 6, Pages 1081-1087.
  6. Saha, N.R., Usami, T., Suzuki, Y., 2003. Seasonal changes in the immune activities of common carp (Cyprinus carpio). Fish Physiology and Biochemistry 26: 379–387.