اثر هورمون‌های استروئیدی در القای فرایند رسیدگی نهایی در تخمک ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) در شرایط In vitro

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استاد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دکتری شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 . دانشجوی دکتری شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق با هدف شناخت مؤثرترین هورمون استروئیدی در رسیدگی هم‌زمان تخمک ماهی آزاد دریای خزر انجام شد. تخمک‌های ماهی تحت تأثیر 1، 10، 100 و 1000 ng/ml از تستوسترون، پروژسترون و 17 بتا استرادیول قرار گرفتند و به مدت 40 ساعت انکوبه شدند. GVBD[1] به‌منزلة شاخص فعالیت هورمون‌ها در نظر گرفته شد. تأثیرات مثبت پروژسترون با افزایش غلظت هورمون افزایش یافت. تأثیرگذاری استرادیول فقط در غلظت 1000 نانوگرم در میلی‌لیتر بود و تستوسترون نیز هیچ‌گونه تأثیر مثبتی در رسیدگی تخمک‌ها نداشت. در این آزمایش هورمون پروژسترون مؤثرترین هورمون در بروز رسیدگی و بلوغ تخمک شناخته شد.
 
  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

In vitro effects of steroid hormones on inducing GVBD in caspian salmon (Salmo trutta caspius) oocytes

نویسندگان [English]

  • Bager Mojazi Amiri 1
  • Fatemeh Fadakar- Masouleh 2
  • Esfandiar Najafi 3
1 - Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Ph. D. graduated, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources,University of Tehran, Karaj, Iran
3 Ph.D. Student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

This study was inducted to elucidate the effect of different steroid hormones on simultaneous maturation of oocytes in Caspian salmon. Oocytes were incubated with 1, 10, 100 and 1000 ng/ml of testosterone, progesterone and 17 β stradiol, in vitro, for 40 hrs. GVBD was considered as hormones effectiveness. 17β estradiol was effective just in 1000 ng/ml and testosterone had no positive effect on maturatin procces. In this study progesterone was the most effective hormone in maturation.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steroid hormones
  • Salmom
  • Caspian Sea
  • in vitro
 
-    Babin, P.J., Cerdá, J., Lubzens, E., 2007. The fish oocyte: From Basic Studies to Biotechnological Applications, Springer, The Netherlands, 508 p.
-    Lubenz, E., Young, G., Bobe, J. & Cerda, J., 2010. Oogenesis in teleosts: how fish eggs are formed. General and Comparative Endocrinology 165, 367-389.
-    Mojazi- Amiri, B., Maebayashi, M., Omoto, N., Adachi, S., Yamauchi, K., 2001. In vitro oocyte maturation in a hybrid sturgeon, Bester: Changes in the germinal vesicle breakdown and 17, 20b-dihydroxy-4-pregnen-3-one production. Journal of Agricultural Science and thechnology 3, 199-207.
-    Nayak, P.K., Mishra, T.K., Mahapatre, C.T., Singh, B.N., Ayyappan, S., 2001. Relative in vitro effectiveness of various steroid hormones on oocyte maturation in catfish Heteropneustes fossilis, Indian Journal of Fisheries 48, 77-84.
-    Sousa, M, 2011. In vitro modeling of the oocyte development in zebrafish (Danio rerio): the role of hormones in maturation, apoptosis and sex-reversal of oocytes at different development stages. MSc thesis. Institute of Biomedical Sciences,  Unversity of porto, 97p.