بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره خیار دریایی (Holothuria leucospilota) بر ماندگاری فیله ماهی قزل‎آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بسته‎بندی شده در خلا در شرایط نگهداری در یخچال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش اثر ضد میکروبی عصاره خیار دریایی درغلظت‌های مختلف (0، 5/0، 1 و 2 درصد) بر ماندگاری فیله‎های قزل‎آلای رنگین کمان بسته‎بندی شده در خلا و نگهداری شده در یخچال مورد بررسی قرار گرفت. فیله‎ها به مدت 16 روز در یخچال (دمای 5/0±4 درجه سانتیگراد) نگهداری و هر 4 روز یکبار آزمون‌های میکروبی (شامل بار باکتریایی کل، سودوموناس، انتروباکتریاسه و باکتری‏های تولید کننده سولفید هیدروژن) بر روی نمونه‎ها انجام شد. مقادیر اندازه گیری شدۀ جمعیت سودوموناس‎ها، انتروباکتریاسه و باکتری‎های تولید کنندۀ گاز سولفید هیدروژن در طول دوره نگهداری، در نمونه‎های تیمار شده با عصارۀ خیار دریایی بطور معنی‏داری کمتر از نمونه‎های شاهد بود. همچنین در بین غلظت‎های مختلف عصاره، عصاره 2 درصد بیشترین اثر ضدباکتری را نشان داد. یافته‎های تحقیق حاضر نشان داد که عصاره خیار دریایی احتمالا بواسطه دارا بودن ترکیبات زیستی با خاصیت ضدباکتریایی، می‏تواند بعنوان یک نگهدارنده طبیعی برای فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در زمان نگهداری کوتاه مدت آنها (نگهداری در شرایط سرد مانند نگهداری در یخچال) مورد توجه قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Antimicrobial Activity of Sea Cucumber (Holothuria Leucospilota) Extract on the Shelf-Life of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Fillets during Refrigerated Storage

نویسندگان [English]

  • Hannaneh Rezaeeian 1
  • Seyed Vali Hosseini 2
  • Abbas Ali Motalebi Moghanjoghi 3
  • Ali Reza Mirvaghefi 2
1 M.Sc., Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Professor, Iranian Fisheries Research Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the antimicrobial effect of sea cucumber extract (0.5, 1 and 2%) on the microbial population of rainbow trout fillets during refrigerated storage was examined. Fillets were stored for 16 days and every 4 days microbial tests (including total bacterial load, Pseudomonas, Enterobacteriaceae and H2S producing bacteria) were performed on the samples. Results showed that there was no significant difference (P > 0.05) for the total bacterial load in all treatments during the storage time. For the samples treated with the extract, Pseudomonas, Enterobacteriaceae and H2S producing bacterial count was significantly (P < 0.05) lower than the control samples. Also among the different concentrations, 2% of the extract showed the highest antibacterial activity. The findings of this study showed that the sea cucumber extract could be a natural preservative for the storage of fishery products in the short-term storage in cold conditions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea Cucumber Extract
  • fish
  • Microbial Quality
  • Shelf life
  • storage