شناسایی ساختار جمعیت کفزیان رودخانه آبگرمه صالح آباد استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. استادیار، گروه شیلات ،واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران

2 2. باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 3. دانش آموخته کارشناسی شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

بی مهرگان آبزی یکی از شاخه های مهم جانوری در چرخه زیستی و زنجیره غذایی اکوسیستم های آب شیرین به شمار می آیند. این تحقیق با هدف شناسایی جوامع جانوری کفزیان رودخانه آبگرمه صالح آباد استان ایلام در چهار ایستگاه در سال 87-1386 به اجرا درآمد. در این بررسی 18 خانواده کفزیان از جمله Naididae، Tubificidae، Lumbricidae، Erpobdellidae، Gammaridae، Haliplidae، Corixidae، Gerridae، Perlidae، Ecdyonuridae و 12 جنس از 4 رده زالوها، سخت پوستان، حشرات آبزی و کم تاران شناسایی گردیدند که راسته دو بالان (Diptera) با 64/19 درصد بالاترین فراوانی و زالوها (Hirudinea) با 04/4 درصد پایین ترین فراوانی را طی دوره نمونه برداری داشتند. بالاترین فراوانی در آذر ماه با 86 نمونه کفزی در سانتیمتر مربع و پایین ترین فراوانی با 42 نمونه در سانتی متر مربع در اردیبهشت ماه بود. راسته دوبالان در ایستگاه های اول، دوم و سوم بالاترین فراوانی را داشته و در ایستگاه چهارم سنجاقک ها بالاترین فراوانی را داشتند. 620 نمونه از رده حشرات آبزی از 7 راسته شناسایی گردید که راسته دوبالان با 61/26 بالاترین فراوانی را در بین حشرات آبزی داشت. به طور کلی در تمام طول سال راسته دوبالان بیشترین فراوانی و راسته های بهاره ها و بال موداران کمترین فراوانی را در رودخانه آبگرمه داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Benthic Population Structure in the Abgarmeh Saleh Abad River, the Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Mehran Javaheri Baboli1 1
  • Mohammad Velayatzadeh2* 2
  • Elham Mohammadzadeh3 3
1 1. Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 2. Young Researchers and Elite Club, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 3. Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Agriculture, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Iran
چکیده [English]

Aquatic invertebrates are the major group of freshwater animals in aquatic ecosystems in terms of biology and food chain. This study was conducted to identify benthic communities in four stations of the Abgarmeh River (Saleh Abad, the Ilam Province) during 2007-2008. In this study Eighteen families of benthose such as Naididae, Tubificidae, Lumbricidae, Erpobdellidae, Gammaridae, Haliplidae, Corixidae, Gerridae, Perlidae, Ecdyonuridae and 12 genera of four class leeches, crustaceans, aquatic insects and oligochaeta were identified including Diptera with 19.64% and leeches (Hirudinea) with 4.04% having the highest and lowest frequencies during the study period, respectively. The highest frequency was recorded in December with 86 samples/cm2 and the lowest frequency with 42 samples/cm2 in April. Diptera had the highest frequency in the first, second and third stations while odanata in the fourth station. 620 specimens were identified, belonged to seven orders, of them diptera with 26.61 had the highest frequency among the aquatic insects. In general, the diptera had the highest frequency and Plecoptera and Trichoptera the lowest abundance throughout the year in the Abgarmeh River.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquatic Invertebrates
  • Benthic
  • Diptera
  • Abgarmeh River
  • Ilam Province