اثرعوامل اکولوژیک شوری و دما درپرورش متراکم پاروپای گونه Acartia tonsa دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کارشناسی ارشد تکثیروپرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 2. دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 3 .استادیار سازمان تحقیقات و آموزش جهادکشاوزری، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ساری

چکیده

پاروپایانی نظیر Acartia tonsa از نظر آبزی­پروری بدلیل دارا بودن میزان هم­آوری زیاد، زمان تجدید نسل کوتاه­ و نیز مقاومت نسبت به تغییرات شوری و دما دارای اهمیت قابل توجهی اند. لذا تولید انبوه A. tonsa جهت استفاده از آن به عنوان غذای زنده در صنعت آبزی­پروری از اهداف این تحقیق بوده است. در این مطالعه نقش عوامل اکولوژیک شوری و دما در چرخه زندگی گونة A. tonsa دریای خزر در شرایط آزمایشگاهی در سه تیمار دمایی(1±29، 1±27 و1±25 درجه­سانتیگراد) و دو تیمار شوری(ppt 12 و 17) طی مدت زمان 60 روز مورد بررسی قرار گرفت. این گونه توسط تورپلانکتون­ با اندازه چشمه100 میکرون از عمق تا 10 متر حوزه جنوبی دریای خزر (منطقه خزر آباد) جمع آوری شد. بررسی چرخة زیستی این زئوپلانکتون نشان داد که این گونه در طی 10-8 روز بالغ می­شود. بر اساس نتایج به دست آمده اختلافات معنی­داری در تعداد موجودات در مراحل ناپلیوسی و کوپه پودیت در شوری ها و درجه حرارت های مختلف مشاهده گردید (05/0>P). بیشترین  میزان تولید تخم، و تبدیل آنها به مرحلة ناپلیوس در دمای 29 درجه­سانتیگراد با شوری  ppt17 بود. بیشترین میزان بازماندگی این گونه نیز در همین شوری ثبت گردید. این تحقیق نشان داده است که در شرایط آزمایشگاهی می توان تولید انبوه از گونه A. tonsaباشوری  آب دریای خزر تهیه نمود که میزان تولید مثل آن در حدود 8-1 عدد تخم در روز بازای هر جانور ماده است که قابل مقایسه با تولید مثل طبیعی آن در دریا با حدود 50-11 عدد تخم در روز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Ecological Factors of Salinity and Temperature on Intensive Culture of Acartia tonsa from the Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Fateme Shakeri1 1
  • Mohammad Ali Nematollahi2* 2
  • Arash Javanshir2 2
  • Abolghasem Roohi3 3
1 1 MSc of Aquaculture, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
2 2 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
3 3 Assistant Professor, Iranian Fisheries Research Organization Ecological Research Caspian Sea, Sari, Iran
چکیده [English]

The present study carried out an in vitro experiment on effects of salinity and temperature on Acartia tonsa life cycle from Caspian Sea. During the experiment, temperature and salinity ranged 25, 27, 29 ± 1 °C and 12‰ and 17‰, respectively within a period of 60 days. Spawning rate was measured using mesh size of 100 µ planktonic net from surface to 10 m depth. Early results show that nauplii arrive to adult stage during 8-10 days. Significant differences in nauplii and copepodites stage were found also in different salinities and temperatures. High survival and spawning rate were also found in 17 ‰ and 29 °C (P < 0.05). Our investigations showed that in in vitro reproduction of A. tonsa in the Caspian Sea water with 1-8 eggs per each female may be feasible compared to 17-50 eggs in natural conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Copepods
  • Acartia tonsa
  • salinity
  • temperature
  • Life cycle
Altaff, K., 1996. Role of copepods as an alternative livefood to Artemia for sustainable aquaculture. Sustainable Aquaculture 3: 158-170
Ambler, J.W., 1985. Seasonal factors affecting egg production and viability of eggs of Acartia tonsa Dana from East Lagoon, Galveston, Texas. Estuarine, Coastal and Shelf Science 20, 743–760
Ara, K., 2001. Daily egg production rate of the planktonic calanoid copepodAcartia lilljeborgi Giesbrecht in the Cananéia Lagoon estuarine system, São Paulo, Brazil. Hydrobiologia 445, 205–215.
Castro-Longoria, E., (2003). Egg production and hatching success of four Acartia species under different temperature and salinity regimes. Journal of Crustacean Biology 23, 289–299
Chinnery, F.E., Williams, J.A., 2004. The influence of temperature and salinity on Acartia (Copepoda: Calanoida) nauplii survival. Marine Biology 145, 733–738.
Devreker, D., Souissi, S., Winkler, G., Forget-Leray, J., Leboulenger, F., 2000. Effects of salinity, temperature and individual variability on the reproduction of Eurytemora affinis (Copepoda; Calanoida) from the Seine estuary. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 368, 113–123.
Dussart, B.H., Defaye, D., 2001. Introduction to the Copepoda, 2nd ed. Backhuys Publishers, Leiden.
Engel, M., Hirche, H.J., 2004. Seasonal variability and inter-specific differences in hatching of calanoid copepod resting eggs from sediments of the German Bight (North Sea). Journal of Plankton Research 26, 1083–1094
Gaudy, R., Cervetto, G., Pagano, M., 2000. Comparison of the metabolism of Acartia clausi and A. tonsa: influence of temperature and salinity. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 247, 51–65
Holste, L., Peck, M.A., 2006. The effects of temperature and salinity on egg production and hatching success of Baltic Acartia tonsa (Copepoda: Calanoida): A laboratory investigation. Marine Biology 148(5), 1061-1070.
Marte, C.L. (2002). Grouper research at the Southeast Asian Fisheries Development Center Aquaculture Department. In: Asia-Pacific Economic Cooperation and Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (Eds.),

Report of the APEC/NACA Cooperative Grouper Aquaculture Workshop, Hat Yai, Thailand 7-9 April 1999 (pp. 143-151). Bangkok, Thailand: Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific.
Marcus, N., 2005. Calanoid copepods, resting eggs, and aquaculture. In: Cheng-Sheng, L.,

O'Bryen, P.J., Marcus, N.H. (Eds.), Copepods in Aquaculture.Blackwell, Melbourne, pp. 3–9.
Mauchline, J., 1998. The Biology of Calanoid Copepods: The Biology of Calanoid Copepods (Advances in Marine Biology, Vol. 33، Elsevier Academic Press, New York ، pp 710
McEvoy, L.A., Naess, T., Bell, J.G., and Lie, Q., 1998. Lipid and fatty acid composition of normal and malpigmented Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) fed 2 Artemia: a comparison with fry fed wild copepods. Aquaculture. 163: 237-250
Milione, C. M. Zeng A., 2008. The effects of algal diets on population growth and egg hatching success of the tropical calanoid copepod, Acartia sinjiensis, Aquaculture 273 (4), 656-664
Milione, M., Zeng, C., 2008. The effects of temperature and salinity on population growth and egg hatching success of the tropical calanoid copepod, Acartia sinjiensis. Aquaculture, 275 :116–123
Miller, D.D., Marcus, N.H., 1994. The effects of salinity and temperature on the density and sinking velocity of eggs of the calanoid copepod Acartia tonsa Dana. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 179, 235–252.
Naess, T., Germain-Henry, M., and Naas, K.E., 1995. First feeding of Altantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) using different combinations of Artemia and wild zooplankton. Aquaculture. 130, 235-250.
Nagaraj, M., 1992. Combined effects of temperature and salinity on the development of the copepod Eurytemora affinis. Aquaculture 103, 65–71.
Newell, G.E., Newell, R.C., 1977. Marine plankton: practical guide, 5th ed. London: Hutchinson Educational.
Payne, M.F., Rippingale, R.J., 2000. Effects of salinity, cold storage and enrichment on the calanoid copepod Gladioferens imparipes. Aquaculture. 20: 251-262.
Payne, M.F., Rippingale, R.J., 2000a. Rearing West Australian seashore (Hippocampus subelongatus) juvenils on copepod nauplii and enriched Artemia. Aquaculture. 188: 353-361
Payne, M.F., Rippingale, R.J., 2000b. Evaluation of diets for culture of the calanoid copepod Gladioferens imparipes. Aquaculture 187, 85-96
Peck, M. A., Ewest, B., Holste, L., Kanstinger, P., Martin, M., 2008. Impacts of light regime on egg harvests and 48-h egg hatching success of Acartia tonsa (Copepoda: Calanoida) within intensive culture. Aquaculture 275, 102–107
Peterson,W.T.,(2001). Patterns in stage duration and development among marine and freshwater calanoid and cyclopoid copepods: a review of rules, physiological constraints, and evolutionary significance. Hydrobiologia 453/454, 91–105.
Rimmer, M., (2000). Review of grouper hatchery technology. SPC Live Reef Fish Information Bulletin 7, 14-19.
Rippingale, R.J., and Payne, M.F., 2001a. Intensive cultivation of a calaniod copepod Gladioferens imparipes. CurtinUniversity of Technology, Australia. 62 pp
Rippingale, R.J., Payne, M.F., 2001b. Intensive cultivation of a calaniod copepod for live food in fish culture. School of Resources Science and Technology. CurtinUniversity of Technology, 58 p.
Sargent, J., Bell, G., McEvoy, L., Tocher, D., and Estevez, A., (1999). Recent development in the essential fatty acid nutrition of fish. Aqauculture. 177: 191-199
Shields, R.J., Bell, G., Luizi, F.S., Gara, B., Bromage, N.R., Sargent, J., 1999. Natural copepods are superior to enriched Artemia nauplii as feed for halibut (Hippoglossus hippoglossus) in terms of survival, pigmentation and retinal morphology: relation to dietary essential fatty acids. Journal of Nutrition 129: 1186-1194.
Støttrup, J., 2003. Production and nutritional value of copepods. In: Støttrup, J., McEvoy, L.A. (Eds.), Live Feeds in Marine Aquaculture. Blackwell Publishing, Oxford, pp. 145–205.
Stottrup, J.G., 2000. The elusive copepods: their production and suitability in marineaquaculture. Aquaculture Research 31: 703-711.
Stottrup, J.G., McEvoy, J.A., 2003. Live feeds in marine aquaculture. Aquaculture Nutition. Blackwell Science. 318 p.
Takahashi, T., Ohno, A., 1996. The temperature effect on the development ofcalanoid copepod, Acartia tsuensis, with some comments to morphogenesis. Journal of Oceanography 52, 125–137
Uriarte, I., Cotano, U., Villate, F., 1998. Egg production of Acartia bifilosa in the small temperate estuary of Mundaka, Spain, in relation to environmental variables and population development. Marine Ecology Progress Series 166, 197–205.
Uye, S., 1982. Population dynamics and production of Acartia clausi Giesbrecht (Copepoda: Calanoida) in inlet waters. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 57, 55–83.