تاثیر نایسین و اسانس نعناع فلفلی بر رشد استرپتوکوکوس اینیایی در فیله قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

در این مطالعه اثرات ضد باکتریایی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در غلظت­های 0، 0/4 و 0/8 درصد و نایسین در غلظت­های 0، 0/25 و 0/75 میکروگرم بر میلی­ لیتر ب ه­صورت تنهایی و توام برای کنترل استرپتوکوکوس اینیایی (Streptococcus iniae) در فیله قزل آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss) در دو دمای 4 و 8 درجه سانتی­گراد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اسانس نعناع فلفلی در مقایسه با نایسین قدرت بازدارندگی بالاتری در هر دو دمای 4 و 8 درجه سانتی­گراد دارد. در دمای 4 درجه سانتی­گراد، اسانس نعناع فلفلی و نایسین به­صورت توام در مقایسه با تیمار شاهد عملکرد بهتری داشتند و در تیمار توام 75/0 میکروگرم بر میلی­لیتر نایسین و 8/0 درصد اسانس نعناع فلفلی رشد استرپتوکوکوس اینیایی از روز سوم متوقف شد. همچنین با افزایش میزان نایسین و اسانس نعناع فلفلی فعالیت ضد میکروبی افزایش پیدا کرد و در دمای 8 درجه سانتی­گراد این ترکیب توانست تا روز نهم از رشد باکتری جلوگیری کند. نتایج این بررسی نشان داد که اسانس نعناع فلفلی دارای خاصیت ضد باکتریایی بیشتری در مقایسه با نایسین علیه استرپتوکوکوس ­اینیایی بود. در هر دو تیمار با افزایش سطح نایسین و اسانس نعناع فلفلی فعالیت بازدارندگی در دو دمای 4 و 8 به شکل معنی ­داری در مقایسه با تیمار شاهد و تیمارهایی با مقادیر کمتر نایسین و اسانس نعناع فلفلی افزایش یافت. در هر دو دمای نگهداری 4 و 8 درجه سانتی­گراد بهترین عملکرد در تیمار با بالاترین سطح یعنی 0/75 میکروگرم بر میلی­لیتر نایسین و 0/8 درصد اسانس نعناع فلفلی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synergistic Effect of Nisin and Mentha piperita Essential Oil on Growth of Streptococcus iniae in Fillet of Rainbow Trout

نویسندگان [English]

  • Mina Khabbazi 1
  • Laleh Roomiani 2
  • Mansoreh Ghaeni 3
1 Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

In this study, the antibacterial effects of Mentha piperita (0, 0.4 and 0.8%) and nisin (0, 0.25 and 0.75 µg/ml) alone and together for control of Streptococcus iniae in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets were evaluated at 4 and 8°C. The results showed that M. piperita essential oil had a higher inhibitory effect in both temperatures of 4 and 8°C compared to nisin. At 4°C, the essential oil of M. piperita and nisin in comparison to the control treatment had a better effect and in combined treatment, 0.75 μg/ml nisin and 0.8% M. piperita essential oil, growth of Streptococcus iniae from day third stopped. Antimicrobial activity was also increased by increasing the amount of nicine and M. piperita essential oil and at 8 °C, this combination was able to prevent bacterial growth until the ninth day. The results of this study showed that M. piperita essential oil had more antibacterial activity compared to nisin against S. iniae. In both treatments, with increasing levels of nisin and M. piperita essential oil, the inhibitory activity increased at a temperature of 4 and 8 °C in comparison with control and treatments with lower amounts of nisin and M. piperita essential oil. At both storage temperatures, the best performance was observed in treatment with the highest level of 0.75 μg/ml nisin and 0.8% M. piperita essential oil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Streptococcus iniae
  • Mentha piperita essential oil
  • Nisin
  • rainbow trout
  • temperature