مطالعه بافت شناسی دستگاه گوارش کپور معمولی واریته سازان (Cyprinus carpio Var. Sazan) در طی مراحل اولیه تکوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تکوین اولیه سیستم گوارش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (واریته سازان) به­عنوان یک گونه با­ ارزش اقتصادی دریای خزر از زمان تفریخ تا 55 روز بعد از آن براساس روش بافت­شناسی پارافینه و رنگ آمیزی  هماتوکسیلین- ائوزین به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که باز شدن حفره دهانی و ظهور پانکراس در روز دوم، لایه­ های اپیتلیومی دهانی و مری همراه با سلول­های تولید کننده موکوس آنها در روز سوم، رکتوم در روز هشتم و حلقه رورده­ای در روزهای 13-12 پس از تفریخ وقوع می­ یابند. همچنین براساس خصوصیات ریختی و بافت ­شناسی، مراحل تکوین دستگاه گوارش این گونه به سه مرحله اصلی (1) از زمان تفریخ تا روز 3 بعد از آن که با باز شدن دهان و آمادگی گوارش برای پذیرش غذا همراه است، (2) تا روز 8 بعد از تفریخ که مرحله انتقالی از تغذیه داخلی به خارجی است که سیستم تغذی ه­ای لارو ماهی هم از نظر ساختاری و هم از لحاظ عملکردی برای دریافت، هضم و جذب غذای خارجی پیش از جذب کامل کیسه زرده توسعه می­ یابد و (3) مرحله سوم از روز 9 بعد از تفریخ که عملکردی شدن بخش­ درون­ ریز پانکراس ویژگی بارز این مرحله بوده و به­ عنوان یک تشخیص حیاتی برای تبدیل لارو به ماهی جوان لازم است، تقسیم می­ شوند. توسعه دستگاه گوارش این گونه طی مراحل اولیه تکوین مشابه سایر ماهیان استخوانی با تفاوت هایی در زمان توسعه و عملکرد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Histological Study of Digestive System of Common Carp, Cyprinus carpio Var. Sazan during Early Developmental Stages

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Moshayedi 1
  • Soheil Eagderi 2
  • Masoud Iri 3
1 MSc Graduate, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Associate professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 MSc Graduate, Fisheries Department, Agricultural and Natural Resources Faculty, Gonbad Kavoos University, Gonbad Kavoos, Iran.
چکیده [English]

This study was aimed to evaluate the development of the digestive system in common carp (Cyprinus carpio) var. Sazan, as a commercially valuable species of the Caspian Sea from hatching up to 55 days post hatching (DPH) based on parifinized histological technique and hematoxylin-eosin staining method. The results showed that moth opening, appearance of pancreas on 2 DPH, epithelial layers of the buccal cavity and esophagus along with their Goblet cells on 3 DPH, rectum on 8 DPH and coiled intestine on 12-13 DPH were occurred. In addition, according to morphological and histological characteristics, the early development of the digestive system in common carp var. Sazan can be divided into three main stages: (1) from hatching up to 3 DPH that is coincide with mouth opening and is readiness of the digestive tract to receive food, (2) up to 8 DPH, is a transitional stage from endogenous toward exogenous feeding that digestive system of larvae is developed in terms of structure and function to receive, digest and absorb of food before the absorption of yolk sac, and (3) third stage from 9 DPH that the pancreas is became functional as main characteristic of this stage, and an essential diagnosis feature of transforming the larvae to young fish. Development of the digestive system in common carp var. Sazan during early stages was similar to other bony fishes with differences in oncogenic and function times.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allometry
  • Ontogeny
  • Growth
  • Digestive tract
  • Carp