بررسی اثرات ‌تغذیه ای پودر سیاه دانه (Nigella sativa) بر فعالیت ضد باکتریایی و شاخص های موکوس ماهی کلمه (Rutilus caspicus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده شیلات ومحیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 استاد گروه شیلات، دانشکده شیلات ومحیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 دانشجوی دکتری، دانشکده شیلات ومحیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

در این مطالعه تاثیر سطوح ‌متفاوت سیاه‌ دانه ‌Nigella sativaجیره ‌بر فعالیت ضد باکتریایی‌ موکوس، برخی آنزیم‌های موکوس در بچه ‌ماهی کلمه  Rutilus caspicus‌ مورد بررسی قرار گرفت. 420 قطعه بچه ‌ماهی با میانگین وزنی 0/11±4/49 گرم در 4 تیمار ‌شاهد ‌(0)، 0/5، 1 و 2 درصد پودر سیاه‌ دانه به ازاء هر کیلوگرم جیره غذایی با 3 تکرار به‌مدت 60 روز غذادهی شدند. در پایان دوره‌ آزمایش سطوح پروتئین محلول موکوس، فسفاتاز‌ قلیایی و فعالیت ضد باکتریایی با روش میکرودیلوشن، علیه دو باکتری ‌گرم­‌مثبت‌ Streptococcus faecalisو aureus Staphylococcus‌‌و گرم‌منفیEscherchia coliو‌Pseudomonas aeruginosa اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد فعالیت ضد باکتریایی موکوس با افزایش سطوح سیاه‌ دانه افزایش یافته و قطر هاله عدم رشد در ماهیان تغذیه شده با سطح 2 درصد سیاه‌ دانه در مقایسه با گروه شاهد به­ صورت معنی­ دار افزایش یافت (0/05>P)‌ و بیشترین قطر هاله عدم رشد در برابر باکتریی ‌‌Streptococcus faecalis مشاهده شد. هم­چنین سطوح پروتئین محلول موکوس، آنزیم لیزوزیم و آلکالین ‌فسفاتاز ماهیان تغذیه شده تا سطح 0/5 سیاه ‌دانه در مقایسه با گروه شاهد به صورت معنی­داری افزایش یافت (0/05>P). حداقل غلظت بازدارندگی رشد در غلظت 50 میکرولیتر در میلی‌لیتر و در غلظت ­های بالاتر موکوس، فعالیت ضد باکتریایی ‌نیز  بیشتر  بود و  در غلظت 200 میکرولیتر در میلی‌لیتر بیشترین  فعالیت ضد باکتریایی دیده شد. به ­طور کلی نتایج نشان داد جیره حاوی سیاه‌ دانه دارای اثرات مثبتی بر فعالیت ضد باکتریایی موکوس ماهی کلمه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Nutritional Effects of Black Powder Seeds (Nigella sativa) on Antibacterial Activity and Safety Mucus Indicators Caspian Roach (Rutilus caspicus)

نویسندگان [English]

  • Hasan Sahraei 1
  • Fazel Zohieri 1
  • Mohammad Reza Imanpou 2
  • Ahmad Reza Pirali Zefrei 3
1 M.Sc. Graduate, Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Professor, Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3 Ph.D Student, Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

In this study, the effect different levels of Nigella sativa feed on mucus, antibacterial activity of some enzymes’ mucus were examined the baby fish roach (‌Rutilus caspicus). 420 carp with average weight of 4/49 ± 0/11 gr on 4 group‌ control , 0.5, 1 and 2 percent seed powder per kg of diet were fed with three replications for 60 days . At the end of levels of soluble protein mucus, antibacterial activity and phosphatase alkaline by microdilution methods were measured against Gram-positive bacteria aureus Staphylococcus, Streptococcus faecalis and Gram-negative bacteria Escherchia coli and Pseudomonas aeruginosa. The showed  results that the antibacterial activity of mucus with increasing levels of black seed increased and the diameter of the growth in fish fed  with %2 black seed significantly increased compared with the control group(P<0/05) and  the most diameter of inhibition against was observed to the bacteria Streptococcus faecalis. Also the levels soluble protein of mucus, lysozyme enzyme and phosphatase alkaline in fish fed up Nigella sativa 0.5 Ratio to the control group significantly increased (P<0/05). Minimum the growth inhibitory concentration (MIC) on a concentration of 50 microliter on ml and concentration higher concentrations of mucus, was higher the antibacterial activity and the concentration 200 microlitre per ml the most was seen antibacterial activity. Overall results that showed   diet of black seed has a positive effect on the antibacterial activity is the mucus roach fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibacterial activity
  • Mucus
  • Roach
  • Black seeds