تغییرات هیستوپاتولوژیک آبشش و کبد ماهی Aphanius sophiae در معرض آفت کش کارباریل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی اردانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

در این مطالعه تاثیرات آفت کش کارباریل بر بافت­ های کبد و آبشش ماهی Aphanius sophiae  به مدت 9 روز در معرض غلظت­های 0/5، 1 و 0/5 میلی­گرم در لیتر پرداخته شد.  بافت­ ها در روزهای اول، پنجم و نهم پس از شروع آزمایش، جهت مطالعه تغییرات هیستوپاتولوژی ایجاد شده، نمونه ­برداری شد. تغییرات مشاهده شده در بافت آبشش در طول دوره آزمایش شامل هایپرپلازیا، نکروز و پوسته پوسته شدن سلول­های لاملای ثانویه، هایپرتروفی و جدا شدن پوسته لاملای ثانویه (اپیتلیال لیفتینگ)، خمیدگی لاملای ثانویه (کرلینگ)، فیوژن، چماقی شدن لاملای ثانویه، کوتاه شدن لاملای ثانویه و از بین رفتن کامل برخی لاملاهای ثانویه و همچینین آسیب­های ایجاد شده در بافت کبد طی این 9 روز شامل واکوئله شدن هپاتوسیت­ ها، نکروز هپاتوسیت­ ها، نکروز هسته ­ای، زایش هپاتوسیت ­های جدید و آتروفی می­ باشند. نتایج بیان­ کننده افزایش شدت تغییرات در بافت آبشش با گذشت زمان می باشند در حالی­ که بافت کبد در روز پایانی به سمت ترمیم پیش رفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Histopathological Changes of the Gill and Liver of Aphanius sophiae Exposed to Carbaryl

نویسندگان [English]

  • Shiva Nedaei 1
  • Hadi Poorbagher 2
  • Soheil Eagderi 2
  • Hamid Farahmand 3
1 MSc Graduated, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran.
2 Associated Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran.
3 Professor, Fisheries Department, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The present study investigated effects of the pesticide Carbaryl on the liver and gill of Aphanius sophiae over 9 days and concentrations of 0.5, 1 and 1.5 mg L‑1.  The tissues were sampled on days 1, 5 and 9 after the start of the experiment for histological studies. The symptoms found in the gill were: hyperplasia, necrosis, peeling of secondary lamella, hyperterophy and epithelial lifting of secondary lamella, curling, fusion, clubbing and destruction of secondary lamella. The symtopms found in the liver were: vacuolation and necrosis of hapatocytes, necrosis of nuleous, regeneration of hepatocytes and autropy. The present study indicated that histopathological changes of the gill intensified over time while those of the liver decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbaryl
  • Aphanius sophiae
  • liver
  • Gill
  • pesticide