تأثیر جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی به وسیله روغن هسته انگور بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم لیپاز ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر، همدان، ایران.

2 کارشناس شیلات اداره جهاد کشاورزی شهرستان ملایر، همدان، ایران.

چکیده

در این تحقیق، تأثیر جایگزینی روغن ماهی با روغن هسته انگور بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم لیپازدر ماهی قزل آلارنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)(میانگین وزن 2±40 گرم) طی یک دوره 60 روزه انجام شد. در این مطالعه از جیره شاهد (A) حاوی 100% روغن ماهی و سایر جیره‌ها حاوی 25 (B)،50 (C)، 75 (D) و100% (E) روغن هسته انگور به­ جای روغن ماهی استفاده گردید. در پایان آزمایش شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی بدن و میزان فعالیت آنزیم لیپاز از ضمائم پیلوریک و روده سنجش شدند. نتایج نشان داد بین میزان افزایش وزن بدن، شاخص کبدی، شاخص احشایی، ضریب تبدیل غذایی، رطوبت و پروتئین بدن ماهیان در جیره ­های آزمایشی اختلاف معنی ­داری وجود داشت (0/05>P). نرخ رشد ویژه، شاخص وضعیت، میزان چربی و خاکستر بدن اختلاف معنی ­داری را بین جیره های آزمایشی نشان ندادند (0/05<P). بیشترین میزان فعالیت آنزیم لیپاز از ضمائم پیلوریک و روده در ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی C مشاهده شد که نسبت به سایر جیره‌های غذایی اختلاف معنی­ داری را نشان داد (0/05>P). براساس نتایج حاصل از عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن، فعالیت آنزیم لیپاز و همچنین بر اساس برآورد نمودار خط شکسته (broken line)، جیره حاوی 50% روغن هسته انگور نسبت به سایر جیره‌ها می­ تواند برای رشد ماهی قزل‌آلای رنگین­ کمان مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Dietary Fish Oil Replacement by Grapeseed Oil on Growth Performance, Body Composition and Lipase Activity of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Abbasz Zamani 1
  • Aboozar Moafi 2
1 Assistant Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Hamedan, Iran.
2 Fisheries Bureau of Malayer Jihad-e-Agriculture, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

In this study, the replacement effect of dietary fish oil with grapeseed oil was assessed on growth performance, body composition and lipase activity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (40±2 g mean individual weight) over a period of 60 days. At the beginning of trial, 5 experimental diets were formulated with fish oil as control (A) and diets with 25% (B), 50% (C), 75% (D) and 100% (E) grapeseed oil, respectively. At the end of feeding trial, growth performance, body composition and lipase activity from pyloric caeca and intestine were measured. The findings showed the significant differences in parameters of WG, HIS, VSI, FCR, moisture and crude protein among experimental diets (P>0.05). The parameters of SGR, CF, crude fat and ash had no significant differences among experimental diets (P<0.05). The highest lipase activity from pyloric caeca and intestine was observed in the fish fed with diet C with a significant difference than that from other diets (P>0.05). Based on the results of growth performance, body composition, lipase activity and broken line data analysis was revealed that the diet containing 50% grapeseed oil (C) could be appropriate for rainbow trout growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fish oil
  • Grapeseed oil
  • Lipase
  • growth performance
  • Oncorhynchus mykiss