تأثیر پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان و عصاره ی رزماری (Rosmarinus officinalis L) بر خصوصیات شیمیایی فیله ی فیل ماهی (Huso huso) تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز (Listeria monocytogenes) نگهداری شده در یخچال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، گرایش فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 دانشیارگروه شیلات، گرایش فراوری محصولات شیلاتی،دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

3 مربی، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، ایران.

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریال پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان و عصاره ی رزماری در فیله ی فیل ماهی تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز نگهداری شده در یخچال (C°1±4) انجام شد. ماهی فیله و به چهار گروه شاهد (بدون پوشش)، تیمار رزماری 0/5 درصد، کیتوزان 1 درصد و ترکیب کیتوزان 1 درصد و رزماری 0/5 درصد به عنوان تیمار نانوکامپوزیت کیتوزان تقسیم شد. سپس همه ­ی نمونه ­ها با لیستریا مونوسیتوژنز تلقیح شدند. متعاقبا پارامترهای شیمیایی (بازهای نیتروژنی فعال، عدد پراکسید، pH و تیوباربیتوریک اسید) و ویژگی­های ضدلیستریایی نمونه ها در طی شانزده روز نگهداری در یخچال (Cº1±4) بررسی شدند. بر اساس نتایج، نانوکامپوزیت کیتوزان توانایی معنی­ داری (P<0.05) را برای جلوگیری از رشد لیستریا مونوسیتوژنز از 4/14 log cfu/g به 2/32 log cfu/g و به دنبال آن  به­ترتیب تیمارهای کیتوزان 1 درصد و عصاره ­ی رزماری 0/5 درصد در مقایسه با نمونه شاهد در انتهای دوره­nی نگهداری نشان داد. بر حسب پارامترهای شیمیایی، اگرچه نمونه­های پوشش داده شده به ­وسیله ی نانوکامپوزیت دارای پایین­ترین pH و بازهای نیتروژنی فرار (P<0.05) بودند، هرچند این پوشش توانایی متوقف کردن دناتوره شدن پروتئین را بعد از هشت روز نگهداری (P>0.05)  نداشت. از طرف دیگر پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان اکسیداسیون لیپید را به وسیله ­ی کاهش تولید پراکسید و تیوباربیتوریک اسید در نمونه­ ها  در مقایسه با تیمار شاهد در انتهای دوره­ ی نگهداری در یخچال به تعویق انداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Chitosan Nanocomposites and Rosemary Extract (Rosmarinus officinalis L.) Coating on Chemical Properties of Inoculated Fillet of Huso huso with Listeria monocytogenes during Refrigerated Storage

نویسندگان [English]

  • Alika JafariKaliji 1
  • Ali Jafarpour 2
  • Reza Safari 3
1 M.Sc. student, Department of Fisheries, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agriculture Science and Natural Resources University (SANRU), Sari, Iran.
2 Associate professor, Department of Fisheries, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agriculture Science and Natural Resources University (SANRU), Sari, Iran.
3 Senior Researcher, Caspian Sea Ecology Research Center, Sari, Iran
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the antioxidative and antimicrobial effects of chitosan nanocompsites and rosemary extract coating in the inoculated fillet of Huso huso with Listeria monocytogenes during refrigerated storage (4±1ºC). Fish were filleted and divided into four groups as control (without coating), 0.5% rosemary extract treatment (RET), 1% chitosan treatment (CT) and combination of 1% chitosan and 0.5% rosemary extract as chitosan nanocomposites treatment (CS/RE). Then all samples inoculated with L. monocytogenes. Subsequently, the chemical parameters (TVB-N, PV, pH and TBA) and antilisterial properties of coatings were monitored during 16-days of refrigerating storage at 4±1ºC. According to the results, CS/RE demonstrated a significant (P<0.05) ability to inhibit the growth of L. monocytogenes from 4.14 log cfu/g to 2.23 log cfu/g at the end of the storage period, followed by CT and RET treatments, respectively, compared to the control. In terms of chemical parameters, even though samples coated with CS/RE had the lowest pH, and TVB-N values (P<0.05), however, this coating was not able to pause the protein denaturation after 8 days of storage (P>0.05) compared to the other treatments. On the other hand, CS/RE coating retarded lipid oxidation by decreasing PV and TBA production in the samples compared to the control up to the end of refrigerated storage (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan nanocomposite
  • Rosemary extract
  • Chitosan
  • Listeria monocytogenes
  • Huso huso