تأثیر کاشت هورمون 11-کتوتستوسترون بر پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک فیل ماهی (Huso huso) پرورشی در مرحله پیش زرده سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، گیلان، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، گیلان، ایران.

3 دانشیار بخش ژنتیک، انستیتو تحقیقات بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت، گیلان، ایران.

4 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، گیلان، ایران.

چکیده

درک و فهم نحوه تنظیم فرآیند تولیدمثل ماهیان خاویاری یکی از پیش‌نیازهای تکثیر مصنوعی این ماهیان می‌باشد. هر چند هورمون 11-کتوتستوسترون (11-KT) در خون جنس ماده برخی ماهیان شناسایی شده ولی اهمیت این هورمون آندروژنی در فیل ماهی ماده تاکنون بررسی نشده است. به این منظور، اثر 11-KT در فیل‌ماهی‌های ماده مرحله پیش زرده ­سازی مطالعه شد. مجموعاً 12 ماهی با وزن متوسط 165±5580 گرم به 2 گروه تقسیم شده و در تانک‌های مدور تحت شرایط طبیعی (آب رودخانه و دمای طبیعی) پرورش داده شدند. گروه کنترل فقط با پلت­ های حاوی 95% کلسترول و 5% سلولز و گروه تیمار با پلت ­های حاوی 2/5 میلی‌گرم 11-KT ایمپلنت شدند. تغییرات پارامترهای خون‌شناسی و بیوشیمیایی خون پس از سه هفته و دو ماهه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پارامترهای خون ­شناسی و شمارش افتراقی نشان داد که تعداد گلبول­ های قرمز و شاخص ­های مرتبط با آن و نیز تعداد گلبول­های سفید در مراحل و گروه­های مختلف با هم اختلاف معنی­ دار داشت (05/0>P) و سایر پارامترها تحت تاثیر ایمپلنت ­های صورت گرفته و شرایط آزمایشی قرار نگرفتند. همچنین، پس از سه هفته، در گروه تیمار شده با 11-KT نسبت به گروه کنترل پارامترهایی بیوشیمیایی شامل گلوکز، آلبومین، کلسیم، فسفر، آلکالین فسفاتاز، HDL و VLDL کاهش و کلسترول افزایش یافتند و پس از دو ماه همه پارامترهای بیوشیمیایی افزایش پیدا کردند که افزایش پارامترهای کلسترول و HDL معنی­ دار (0/05>P) بود. نتایج این مطالعه نشان داد که ایمپلنت 11-KT می­تواند پارامترهای فیزیولوژیک ماهی را تحت تاثیر قرار دهد و اثرات مثبت در راستای پیشرفت رسیدگی جنسی و توسعه گنادی فیل ماهی ماده پرورشی در مرحله پیش زرده ­سازی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of 11-ketotestosterone Implantation on Biochemical and Hematological Parameters of Previtellogenic Cultured Great Sturgeon (Huso huso)

نویسندگان [English]

  • Abdolali Rahdari 1
  • Majidreza Khoshkholgh 2
  • Mahtab Yarmohammadi 3
  • Bahram Falahatkar 4
1 PhD Student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran.
2 Associate professor,Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran.
3 Associate professor, Genetic Department, International Sturgeon Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran.
4 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran.
چکیده [English]

Understanding the reproductive regulation in sturgeon is a precondition for controlled reproduction. Although 11-ketotestosterone (11-KT) has been found in blood of female in several fish species, the importance of this androgen in great sturgeon female has not been investigated. To address this issue, the effect of 11-KT on previtellogenic Huso huso was examined for the first time. A total number of twelve fish (mean weight 5,580±165 g) were divided into two circular tanks and reared under natural conditions (natural river water with a natural temperature profile). The fish were surgically implanted with slow-release pellets containing only a carrier matrix (95% cholesterol, 5% cellulose) without or with 2.5 mg 11-KT. Changes in the plasma levels of hematological and biochemical parameters were evaluated three weeks and two months following implantation. The results showed that red blood cells and its related parameters and white blood cells were affected significantly (P<0.05), while other hematological parameters were not affected. Also, after three weeks, biochemical parameters including glucose, albumin, calcium, phosphorus, alkaline phosphatase activity, HDL and VLDL in fish which treated with 11-KT implant were decreased and the amount of cholesterol was increased, but after two months all biochemical parameters were increased that increment of cholesterol and HDL was significant (P<0.05). The results showed that an 11-KT implant can affect fish physiological parameters. Also, 11-KT has positive effects in order to sexual maturity promotion and ovarian development in previtellogenic female great sturgeon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hormone
  • Androgen
  • 11-KT
  • Blood parameters
  • reproduction