دوره و شماره: دوره 70، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 337-444 
تأثیر شوک اسمزی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک در بچه ماهیان سفید دریای خزر (Rutilus kutum)

صفحه 363-375

فاطمه فداکار ماسوله؛ باقر مجازی امیری؛ علیرضا میرواقفی؛ حسین غفوری


تاثیر روغن های کیلکا و کلزا بر عملکرد رشد مولدین استرلیاد (Acipenser ruthenus)

صفحه 407-415

سارا پورحسین سارمه؛ امیرهوشنگ بحری؛ بهرام فلاحتکار؛ مهتاب یارمحمدی؛ علیرضا سالارزاده