اثر جایگزینی پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) با پودر ماهی، همراه با استفاده از پودر سیر در جیره، بر پارامترهای رشد، ترکیب لاشه و هضم‌پذیری در قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

3 کارشناس گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر جهت بررسی اثر سطوح مختلف جایگزینی پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر پارامترهای رشد، ترکیب لاشه و هضم­ پذیری بچه­ ماهیان قزل‌آلای رنگین ­کمان (Oncorhynchus mykiss) به مدت 8 هفته انجام شد. برای این منظور سطوح مختلف جایگزینی پودر کرم خاکی با پودر ماهی شامل صفر، 25، 50 و 75 درصد، با و بدون 2/5 درصد پودر سیر در جیره در نظر گرفته شد. ماهیان با میانگین وزن 0/27±30 گرم در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار (سه تکرار) در شرایط یکسان پرورش داده شدند. در طول دوره میانگین دما 2/14±12/28 درجه سانتی­گراد و اکسیژن 1/12±6/32 میلی­گرم بر لیتر بود. در پایان آزمایش، شاخص­ های رشد، ترکیب لاشه و هضم ­پذیری تعیین گردید. نتایج نشان داد که افزایش جایگزینی پودر کرم خاکی باعث کاهش معنی­ دار در وزن پایانی، نرخ رشد ویژه و افزایش ضریب تبدیل غذایی در ماهی ­ها شد و به­ طور معکوس افزودن پودر سیر موجب افزایش وزن نهایی و نرخ رشد ویژه و کاهش ضریب تبدیل غذایی شد (0/05>P). اثر پودر سیر بر ترکیبات لاشه معنی­دار نبود، اما افزایش سطح جایگزینی کرم خاکی باعث کاهش رطوبت و چربی و افزایش پروتئین و خاکستر لاشه شد (0/05>P). هضم­ پذیری ماده خشک با افزایش سطح جایگزینی تا سطح 25 درصد (بدون پودر سیر) تفاوت معنی­ داری نداشت (0/05>P) و در سطح 50 درصد کاهش معنی­ داری یافت (0/05>P) و افزودن سیر موجب کاهش معنی­دار در هر سطح جایگزینی شد (0/05>P). هضم ­پذیری چربی و پروتئین در تیمارهای پودر کرم خاکی افزایش معنی­ داری نسبت به تیمار شاهد داشت (0/05>P)، اما افزودن سیر تفاوت معنی ­داری در هضم ­پذیری چربی و پروتئین (به جز 50 درصد جایگزینی) در هر سطح جایگزینی نشان نداد (0/05>P). نتایج نشان داد می­ توان کرم خاکی را به همراه 2/5‌ درصد سیر تا سطح 50 درصد جایگزین پودر ماهی جیره ماهی قزل‌آلای رنگین­ کمان کرد، بدون اینکه اثرات منفی بر کارایی رشد ماهی­ ها دیده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Replacement of Fishmeal by Earthworm (Eisenia fetida) Meal Together With Garlic Powder on Growth Parameters, Carcass Composition and Digestibility of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Behzad Razaghi 1
  • Sakineh Yeganeh 2
  • abdolsamad Keramat Amirkolaie 2
  • Khosro Janikhalili 3
1 Ph.D student, Department of Fisheries, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
2 Associate professor, Department of Fisheries, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
3 Employee of Department of Fisheries, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
چکیده [English]

In this study, the effects of different replacement levels of earthworm meal (Eisenia fetida) with fish meal with and without garlic powder on growth performance, carcass composition and digestibility of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were studied over 8 weeks. For this purpose, different replacement levels of earthworm meal with fish meal including 0, 25, 50 and 75 % with or without 2.5% garlic powder were used. Fingerlings with mean initial weight of 30±0.27 g were distributed in a completely randomized design with four treatments (three replicates) in the same conditions. During rearing period, mean temperature and oxygen level were 12.28±2.14˚C and 6.32±1.12 mg/l, respectively. At the end of trial, growth indices, carcass composition and digestibility were determined. Addition of earthworm meal in diet caused to significant decrease in final body weight, specific growth rate and increase feed efficiency ratio, conversely addition of garlic powder caused to significant increase in final weight, specific growth rate and decrease feed efficiency ratio (P<0.05). Garlic powder effect on carcass composition was not significant but with increasing the earthworm meal levels, body moisture and lipid content deceased and protein and ash content increased (P>0.05). Dried material’s digestibility didn’t have any significant difference by earthworm meal replacement from 0 to 25% (without garlic) (P>0.05) and significantly deceased in 50% inclusion level (P<0.05). Addition of garlic powder caused to significant decrease in each replacement level (P<0.05). Digestibility of lipid and protein had significant increase in diet containing earthworm meal compare to control group (P<0.05), but garlic powder supplementation couldn’t significant effect on lipid and protein (except 50 % replacement level) digestibility in each replacement level (P>0.05). Results showed that earthworm meal can replaced with fish meal in rainbow trout diet up to 50% together with 2.5% garlic powder without any adverse effects on fish growth performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Earthworm meal
  • digestibility
  • Growth
  • Garlic