بررسی سطوح مختلف پتانسیل اکسیداسیون احیای (ORP) آب بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب، شاخص‌های خون‌شناسی و هورمون کورتیزول ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاوری و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 عضو هیآت علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه پتانسیل اکسیداسیون احیایی (ORP) آب یک شاخص فیزیکوشیمیایی است که تحت تأثیر مجموعة مواد اکسیدکننده و احیاء‌کننده در آب می‌باشد. این شاخص علاوه بر این­که بسیاری از پارامترهای کیفی آب را تحت تأثیر قرار می‌دهد، خود به تنهایی بیان‌گر شرایط عمومی کیفی آب نیز می‌باشد. با توجه به اهمیت و اثرات این شاخص بر سلامت زیستی آبزیان، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف ORP آب بر شاخص‌های خون‌شناسی، هورمون کورتیزول ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) و فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب شامل COD، BOD، TOC، نیترات و فسفات انجام گرفت. برای انجام این تحقیق، تعداد 72 قطعه ماهی کپور معمولی با وزن متوسط 5±60 گرم در 4 تیمار ORP با سطوح 250-200 (تیمار شاهد)، 300-250 (تیمار اول)، 350-300 (تیمار دوم)، 400-350 (تیمار سوم) میلی‌ولت و با سه تکرار در مخازن 70 لیتری به مدت چهار هفته قرار گرفتند. در طول تحقیق، سطوح مختلف ORP در تیمارهای مختلف با اُزون‌دهی توسط دستگاه اُزون‌ساز به‌صورت روزانه تنظیم و اندازه‌گیری ORP نیز با دستگاه ORP‌متر دیجیتال انجام گردید. بر اساس نتایج، با افزایش سطح ORP در تیمارها، میزان هورمون کورتیزول خون ماهیان در تیمارهای اُزون‌دهی شده افزایش یافته و تفاوت معنی‏داری (0.05≥P) با تیمار شاهد نشان دادند و بیشترین تلفات (42%) مربوط به تیمار دوم و سوم بود. نتایج فاکتورهای کیفی آب نشان داد که با افزایش سطح ORP، فاکتورهای BOD، COD و نیترات به‌طور معنی‌داری کاهش یافتند، اما افزایش سطح ORP تأثیر معنی‌داری بر شاخص‌های فسفات و TOC نشان نداد. همچنین، با افزایش سطح ORP، نتایج شاخص‏ های خون‌شناسی، افزایش معنی‌داری بین تیمارهای تحقیق در شاخص‌های گلبول سفید (WBC)، گلبول قرمز (RBC)، متوسط حجم گلبولی (MCV) و نوتروفیل نشان دادند. شاخص‌های متوسط هموگلوبین گلبولی (MCH)، هماتوکریت (HCT)، هموگلوبین (HB)، غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز (MCHC) و مونوسیت تفاوت معنی‌داری بین تیمارها نشان ندادند. به‌طور لی نتایج تحقیق نشان داد که دامنة ORP در محدودة 250 تا 300 میلی‌ولت نه تنها اثر منفی بر ماهیان و تلفات آنها ندارد، بلکه با بهبود شاخص‌های کیفی آب شرایط را برای زیست ماهیان نیز بهتر می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Different Levels of Water Oxidation Reduction Potential (ORP) on Physicochemical Parameters of Water, Blood Biochemical Indices and Cortisol Hormone of the Common Carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Maryam Yavar 1
  • Kamran Rezaei Tavabe 2
  • Lobat Taghavi 3
1 MSc. Student, Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Department of Environmental science, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Water Oxidation Reduction Potential (ORP)is a physicochemical indicator of water that is affected by a combination of oxidation and reduction agents in water and wastewater. In addition to affecting many water quality parameters, this indicator alone indicates a general quality of water and wastewater. With due attention to the importance and effects of this indicator on aquatics biosafety, the present study aims to investigate of different levels of water Oxidation Reduction Potential (ORP) on blood biochemical indices and cortisol hormone of the Common carp (Cyprinus carpio) and water physicochemical parameter includes COD, BOD, TOC, nitrate and phosphate. To do this research, 72 numbers of the common carp with an average weight of 60±5 gr in 4 treatments with ORP levels 200-250 (control), 250-300, 300-350, 350-400 mv in triplicates were performed. The studied fish were moved in 70 liter tanks for 4 weeks research period. During the research, different levels of ORP in different treatments and the ozone generator was set daily and the ORP measurement was done with the digital ORP-meter device. The results showed that at the end of the study that with increasing trend of ORP levels in the treatments, cortisol hormone levels increased significantly in the fish body. Results of blood biochemical indices included white blood cell count (WBC), red blood cell (RBC), mean cellular volume (MCV) and neutrophil with Increased ORP levels were directly increased significantly based on ORP levels. However, between mean levels of hemoglobin (MCH), hematocrit (HCT), hemoglobin (HB), moderate hemoglobin concentration in red blood cells (MCHC) and monocyte there were no significant difference in the treatments. In general, the results of the research showed that the ORP level in the range of 200 to 300 mv not only has not a negative effect on the fish and their mortality, but also improves the conditions for fish species by improving the water quality indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oxidation Reduction Potential
  • Blood biochemical factors
  • cortisol hormone
  • Ozonation