تاثیر روغن های کیلکا و کلزا بر عملکرد رشد مولدین استرلیاد (Acipenser ruthenus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، هرمزگان، بندرعباس، ایران.

3 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

4 دانشیار موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، رشت، ایران.

چکیده

تاثیرات بلند مدت (6 ماهه) ناشی از جایگزینی روغن ماهی (کیلکا) در جیره غذایی با روغن گیاهی (کلزا) بر عملکرد رشد تاسماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) تا رسیدن به مرحله تخمریزی، مورد ارزیابی قرار گرفت. سه جیره غذایی حاوی روغن ماهی (FO)، روغن گیاهی (VO) و مخلوطی برابر از روغن ماهی و روغن گیاهی (FO+VO) فرمول نویسی شدند. ماهیان تغذیه شده با جیره (FO+VO) وزن بیشتری نسبت به سایر تیمارها دارا بودند. این در حالی بود که ماهیان تیمار VO کمترین وزن را به نمایش گذاشتند (0.05<P). میزان شاخص وضعیت، میانگین رشد روزانه و افزایش وزن بدن به طور معنی داری در ماهیان تغذیه شده با جیره FO+VO افزایش و در ماهیان تغذیه شده با جیره VO کاهش یافت (0.05<P). ارزیابی عملکرد ایمنی غیراختصاصی نشان داد که گلبول های سفید خون تحت تاثیر جیره های غذایی حاوی روغن های ماهی و گیاهی قرار نگرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد استفاده ترکیبی از منابع روغن گیاهی و روغن جانوری می تواند به طور قابل توجهی چربی مورد نیاز ماهیان استرلیاد را تامین نماید. این تحقیق اهمیت برنامه ریزی غذایی در ماهیان خاویاری را به منظور بهبود عملکرد رشد و حفظ وضعیت سلامت اثبات می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Kilka and Rapeseed Oils on Growth Performance of Sterlet Broodstock (Acipenser ruthenus)

نویسندگان [English]

 • Sara Pourhosein Sarameh 1
 • Amir Houshang Bahri 2
 • Bahram Falahatkar 3
 • Mahtab Yarmohammadi 4
 • Alireza Salarzadeh 2
1 Ph.D. Student in Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, Islamic Azad University of Bandar Abbas, Bandar Abbas, Iran.
2 Assistant Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, Islamic Azad University of Bandar Abbas, Bandar Abbas, Iran.
3 Professor in Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran.
4 Associate Professor in International Sturgeon Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran.
چکیده [English]

The long-term (6-month) effects of fish oil (Kilka fish) in the diet with vegetable oil (rapeseed oil) were evaluated on the growth performance of Sterlet sturgeon (Acipenser ruthenus). Three diets containing fish oil (FO), vegetable oil (VO), and an equal proportion of both fish oil and vegetable oil (FO+VO) were formulated. The fish fed by the FO+VO diet had a higher weight gain in comparison with the other treatments, while fish treated with VO displayed the lowest weight (P<0.05). Condition factor indices, average daily growth and increased body weight rates indicated a significant impact in fishes treated by FO+VO diet compared to the fishes fed by VO (P<0.05). Assessment of non-specific immune function showed that the number of white blood cells had not affected by FO and VO. The results indicated that using a combination of VO and FO sources can considerably provide necessary lipid for Sterlet sturgeon. This study confirms the importance of nutritional programming in sturgeon to improve growth performance and preserve the health status.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sterlet
 • Lipid
 • vegetable oil
 • fish oil
 • Growth
 • Nutrition