بررسی تاثیر مکمل گیاهی پودر آویشن و مرزه بر عملکرد رشد، نرخ بقاء، برخی شاخص‌های بیوشیمیایی خون و ترکیب لاشه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه شیلات، دانشگاه پیام نور، گرگان، ایران.

3 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

4 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.

5 کارشناس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای، گرگان، گلستان، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مکمل گیاهی (پودر گیاه آویشن و مرزه) در چهار سطح 0(H0)،2 (H1)، 5(H2)،8 (H3) و 13(H4) درصد در هر کیلوگرم جیره غذایی ﺑﺮ شاخص ­های رشد، بقاء و بیوشیمی خون در ﻣﺎﻫﯽ کپورمعمولی انجام گرفت. ماهیان به مدت 60 روز با جیره­ های آزمایشی تغذیه شدند. نتایج نشان داد که استفاده از جیره ­های آزمایشی به­ طور معنی­ داری سبب افزایش بقاء نسبت به گروه شاهد گردید (0/05<P). بالاترین وزن نهایی و نرخ رشد ویژه در تیمار  H3 مشاهده شد (0/05<P). بهترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار H3 مشاهده شد (0/05<P). بالاترین و پایین­ترین مقادیر شاخص وضعیت به­ ترتیب در تیمار H3و H0 به­ دست آمد (0/05<P). با افزایش دوز مکمل گیاهی مقدار گلوکز خون کاهش پیدا کرد، اما به لحاظ آماری تفاوتی بین تیمارهای آزمایشی و گروه شاهد مشاهده نگردید. بالاترین مقدار پروتئین کل در ماهیان تغذیه شده با 13 گرم در کیلوگرم مکمل گیاهی مشاهده شد (0/05<P). مقادیر کلسترول و تری گلیسیرید با افزایش دوز مکمل گیاهی کاهش پیدا کرد (0/05<P)، به طوری ­که کمترین مقدار این فاکتورها در تیمار H3 مشاهده گردید (0/05<P). مقادیر کمپلمانهای C3 و C4 با افزایش دوز مکمل گیاهی، روند افزایشی نشان داد و بیشترین مقدار در تیمار H4 مشاهده شد (0/05<P). نتایج تجزیه لاشه نشان داد پروتئین و خاکستر در تیمارهای مکمل گیاهی به­ طور معنی ­داری بیشتر از تیمار شاهد بود (0/05<P) و بیشترین مقادیر آنهادر تیمار H4 مشاهده گردید (0/05<P). ولیکن مقادیر چربی و رطوبت در بین تیمارهای آزمایشی و تیمار شاهد تفاوت معنی داری نداشت (0/05<P). به ­طور کلی با توجه به عدم وجود اختلاف معنی ­دار بین تیمار­های دارای غلظت بالای مکمل گیاهی (H3 و H4) استفاده از تمیار H3  به منظور بهبود عملکرد رشد، تغذیه و شاخص های بیوشیمیایی در این ماهی پیشنهاد می ­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Herbal Feed Supplement (Contains Zataria and Satureja Powder) on Growth Performance, Survival Rate, Biochemical Blood Characteristics and Body Composition in Common Carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ahmadifar 1
  • Tayebeh Enayat Gholampour 2
  • Mohsen Shahriari Moghadam 3
  • Samira Moghaddamfar 4
  • Ebrahim Messaoudi 5
1 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran.
2 Department of Fisheries, Payame Noor University, Gorgan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran.
4 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
5 Expert, Golestan Technical and Vocational Organization, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The present study performed to examine effect of the herbal supplement, including Zataria multiflora and Satureja khuzistanicapowder (0(H0), 2(H1), 5(H2), 8(H3) and 13 (H4) percent per kilogram) on growth indices, survival rate, and biochemical parameters of blood in common carp. Fish were fed with experimental diets for 60 days. The result indicated that the use of different levels of the herbal supplement significantly increase survival rate compared to control group (P<0.05). The highest final weight gain and specific growth rate were observed in the treatment containing H3 (P<0.05). The best factor for food conversion was observed in H3 (P<0.05). The highest and lowest condition factor were obtained in H3 and H0, respectively (P<0.05). There was no difference between the amount of glucose in fish fed with herbal supplement and that of the control group (P<0.05). The highest value of total protein was measured in fish fed diets, containing 13 g of herbal supplement (P<0.05). The cholesterol and triglyceride levels decreased with increasing herbal supplementation (P<0.05), so that the lowest amount of these factors was observed in the treatment of 8 g of herbal supplement (P<0.05). The amounts of C3 and C4 factors increased with supplementation of herbal and showed the highest amount in H4 treatment (P<0.05). The results of the approximate composition of carcasses of fish showed that protein and carcass ash values in plant supplement treatments were significantly higher than control (P<0.05), and the highest values were observed in H4 treatment (P<0.05), however, no significant difference was found of fat and carcass moisture values among treatments and control treatments (P>0.05). It can be suggested the adding 13 g of herbal supplement per kilogram of carp to improve performance growth, nutrition and biochemical indices in this fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herbal supplement
  • Thyme (Zataria multiflora)
  • Satureja
  • growth performance
  • Cyprinus carpio