تأثیر شوک اسمزی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک در بچه ماهیان سفید دریای خزر (Rutilus kutum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استادیار گروه بیوشیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

در این مطالعه برخی پارامترهای مرتبط با تنظیم اسمزی در بچه ماهیان سفید پس از ورود ناگهانی به شوری 6 و 11 گرم در هزار مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان به ارزیابی محل مناسب رهاسازی بچه ماهیان سفید پس از تکثیر مصنوعی پرداخت. از کل بدن و همچنین آبشش بچه ماهیان پس از تماس با شوری، در ساعات 24، 72 و 168 جهت سنجش فاکتورهای مختلف نمونه­ برداری صورت گرفت. میزان آنزیم Na+/K+ATPase در شوری 6، در ساعت 24 با تفاوت معنی­ دار نسبت به گروه کنترل افزایش یافت (0/05>P) و سپس با روند نزولی هیچ گونه تفاوت معنی داری با گروه کنترل نداشت (0/05<P). در گروه دوم نیز میزان این آنزیم در ساعت 24 به حداکثر میزان خود رسید و سپس کاهش یافت، اما در تمامی ساعات نسبت به گروه کنترل با تفاوت معنی دار افزایش داشت (0/05>P). میزان پروتئین در شوری 6 هیچ گونه تفاوت معنی داری با گروه کنترل نداشت (0/05<P)، اما در پایان دوره تماس در شوری 11 میزان آنزیم با تفاوت معنی ­دارکاهش یافت (0/05>P). غلظت RNA نیز در شوری 6 هیچ گونه تفاوت معنی­ داری را با گروه کنترل نشان نداد (05/0<P) و در پایان دوره تماس در شوری 11 میزان این آنزیم با تفاوت معنی­دار نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (05/0>P). درصد اسمولاریته پلاسما نیز در هر دو گروه با تفاوت معنی­دار نسبت به­زمان صفر افزایش یافت (0/05>P). درصد تلفات در گروه دوم تنها 1/52±7/33 درصد بود در حالی که در شوری 6 هیچ گونه تلفاتی مشاهده نشد. درصد آب بدن نیز با افزایش شوری به صورت معنی­دار کاهش یافت (0/05>P). با توجه به­نتایج حاصل از این آزمایش، به ­نظر می­ رسد رهاسازی بچه ماهیان در محیط ­های مجاور دریای خزر و با شوری بیشتر، به جهت گریز از حجم عظیم آلاینده های موجود در مصب، مشکل حادی برای بچه ماهیان پیش نخواهد آورد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Osmotic Shock on Some Physiological parameters in Caspian Kutum Juveniles (Rutilus kutum)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Fadakar Masouleh 1
  • Bagher Mojazi Amiri 2
  • Ali Reza Mirvaghefi 2
  • Hosein Ghafoori 3
1 PhD. Graduate, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Biochemistry, Faculty of Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

We examined the processes associated with Osmoregulation in Caspian kutum following their sudden entrance into the waters with 6 and 11 ppt salinity. We sampled the whole body and gill tissues of Caspian kutums for parameter measurements on 24, 72 and 168 hours after exposure to different salinities. The enzyme Na+/K+ ATPase in the first group (6 ppt) at 24 hrs after exposure, increased significantly compare to control group (P<0.05) and decreased but did not show any significant difference (P>0.05). In 11 ppt salinity, the maximum enzyme concentration was seen in 24 hour after exposure again, and then decreased, but it was higher compare to control group (P<0.05). Protein content in 6ppt salinity did not differ significantly compare to control but in other group, the protein decrease with significant difference. The Osmolarity of the second group increased with a greater slope than the first group, but at all time, they differed significantly (P<0.05). The RNA concentration in 6 ppt, had not any significant difference compared to control (P>0.05), but in 11 ppt, decreased with significant difference (P<0.05). The mortality rate was 7.33±1.52 % in second group and we did not see any mortality in 6 ppt concentration as well as controls. The water content decreased with the salinity enhancement (P<0.05). The results of this study illustrates that, all the indicators fluctuations reached desirable point after 7 days, so releasing them into the environments near to Caspian Sea with more salinity because of escaping from several pollutants in estuaries would be better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Osmoregulation
  • salinity
  • Na+/K+ ATPase
  • RNA
  • Caspian kutum
  • Caspian Sea