تاثیر جیره های غذایی با درصدهای مختلف گیاه کاهو (Lactuca sativa) بر شاخص های رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بدن بچه ماهی سفید (Rutilus kutum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استادیار گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

در قالب یک طرح کاملاً تصادفی، جیره­های پایه A به ­عنوان تیمار شاهد بدون حضور کاهو و تیمارهای دیگر شامل سه جیره آزمایشی B، C و D که به ­ترتیب حاوی 4 ، 8 و 12 درصد برگ خشک شده کاهو و با هدف جایگزین شدن کاهو به ­جای پودر ماهی و آرد گندم و آرد جو  بود، برای رسیدن به­ جیره­های غذایی جدید و تاثیر آنها بر رشد بچه­ ماهی سفید مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که اختلاف معنی­ داری بین شاخص­های رشد در بین تیمارها وجود دارد (P<0.05). با محاسبه میانگین شاخص­ های رشد در تیمارهای مختلف و بررسی آن­ها در پایان آزمایش، شاخص­ های ضریب تبدیل غذا، ضریب بهره وری پروتئین و درصد افزایش وزن در تیمار C بهترین حالت را نشان داد. میانگین درصد رشد روزانه در تیمار B از بقیه تیمارها بالاتر ولی معنی­ دار نبود (P>0.05). کمترین میزان این شاخص ­ها مربوط به تیمار D بود. تیمار B کمترین میزان درصد بقا را با 68 درصد از خود نشان داد. بیشترین درصد بقا را تیمار C  با 94 درصد، به خود اختصاص داد. براساس نتایج ماهی سفید قابلیت این را دارد که از مواد با منشاء گیاهی بیشتری در جیره غذایی خود استفاده کند. با توجه به نتایج همچنین می­توان کاهو را بین 8 تا 12 درصد وارد جیره غذایی ماهی سفید کرد، بدون این که تاثیر منفی روی رشد این ماهی در مرحله پرورش بچه ماهی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Dietary Lettuce (Lactuca sativa) on Growth Indices and Body Composition of Caspian Kutum (Rutilus kutum)

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Rafiee 1
  • Amin Hashemi Panah 2
  • Mehdi Esmaeili Bidhendi 3
1 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 M.Sc. Graduate, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Associate professor, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

A completely randomized design was conducted to determine the effect of dietary lettuce (Latuca sativa) leaves as plant protein on growth indices of Caspian kutum (Rutilus kutum).Four levels (percent) of dried leaves lettuce, including A (control), B, C and D (0, 4, 8 and 12, respectively), made up experimental treatments for replacing with fish meal, wheat and oat at the kutum diet. Growth indices were significantly different among treatments (P<0.05). Food conversion ratio (FCR), food protein efficiency (FPE) and weight gain (WG) rates in treatment C were significantly (P<0.05) higher than other treatments. Specific growth rate in treatment C was higher than other treatments. The highest mortality rate was recorded at treatment B (68%) and this rate in treatment C was least with the rate of 98 percent. The results indicated that dietary lettuce with the rates of between 8-10% would be usable diet for culture of Caspian kutum without any negative effect on its growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kutum
  • Fish meal
  • growth indices
  • Fish diet