مقایسه بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره آبی و هیدرومتانلی برگ گیاه سنبل آبی (Eichhornia crassipes)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج ، ایران.

2 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج ، ایران.

3 دانشگاه گرگان, گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پرروری آبهای داخلی، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران.

چکیده

گیاه سنبل آبی Echhornia crasipes  علی­ رغم این­که به ­سبب قدرت تکثیر بالایش جزو بدترین گیاه هرز دنیا اعلام شده است، از پتانسیل فیتوشیمی خوبی بر­خوردار است. از آن ­جائی ­که رویکرد جدید و نوآورانه محققان، استفاده داروئی از علف­ های هرز است. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات ضد میکروبی عصاره­ های آبی و هیدرومتانلی گیاه مهاجم سنبل آبی بر عوامل بیماری ­زا انجام پذیرفت. پودر خشک برگ گیاه سنبل آبی با دو حلال متانول 80 درصد و آب به ­روش خیساندن عصاره­ گیری شد. فعالیت ضدمیکروبی بر روی دو گونه بیماری­زای آبزی و سه گونه بالینی مورد بررسی قرار گرفت. قطر هاله عدم رشد از آزمون انتشار در آگار با استفاده از چاهک بر روی غلظت­ های 5، 20، 100 و 400 میلی­ گرم بر میلی لیتر ار هر کدام از عصاره­ ها بررسی شد. با استفاده از روش رقیق ­سازی آگار حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگی  باکتری عصاره ­ها (MBC) تعیین گردید. عصاره­ی هیدروالکلی، بیشترین هاله عدم رشد را بر روی گونه بیماری ­زای آبزی Streptococcus iniae داشته است. عصاره آبی نیز  بر روی گونه Escherichia coli بیشترین تاثیر ضد میکروبی را نشان داد (0/05≥P). مقایسه دوتائی آزمون تی ­تست مستقل بر روی تاثیر نوع حلال بر گونه ­های باکتری مورد بررسی نشان داد که اشرشیا کولی به ­طور معنی­ داری تحت عصاره آبی و استرپتوکوک اینیائی تحت عصاره هیدرومتانلی افزایش فعالیت ضد میکروبی نشان دادند (05>P).  مقادیر MIC بین 64 تا 256 میلی ­گرم بر میلی­لیتر و (MBC) 128 تا 512 میلی ­گرم بر میلی ­لیتر تعیین گردید. عصاره گیاه هرز سنبل آبی به­ سبب وجود متابولیت ­های ثانویه موثر از گروه ترکیبات فنلی، تانین و آلکالوئیدی دارای اثرات ضد میکروبی می ­باشد و نوع حلال مورد استفاده در میزان فعالیت ضد میکروبی آن موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Anti-microbial Activity of Echhornia Crasippes Aquatic and Hydromethanolic Leaves Extract

نویسندگان [English]

  • Rudabeh Rufchaie 1
  • Alireza Mirvaghefi 2
  • Seyed Hossein Hoseinifar 3
  • Alireza Valipour 4
1 PhD. Educateی Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
4 Assistant Professor, Iranian Fisheries Science Research Institute, Inland Waters Aquaculture Research Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Anzali, Iran.
چکیده [English]

Despite a good phytochemical potential, common water hyacinth (Echhornia crasipes) is considered among the worst weeds in the world due to its high reproductive capacity. Since medicinal use of the weeds is new and innovative approach for researchers, the present study was carried out to evaluate the antimicrobial effects of aquatic and hydro-methanolic extracts of common water hyacinth on pathogenic agents. The dried powder of common water hyacinth leaves was extracted with 80% methanol and water using soaking extraction. Antimicrobial activity was investigated on two aquatic and three clinical pathogenic species. The zone of inhibition was evaluated employing the agar diffusion test (well) using 5, 20, 100, and 400 mg/mL of each extract. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) were determined using the agar dilution method. The hydro-alcoholic extract had the largest zone of inhibition on the aquatic pathogenic species Streptococcus iniae. The aqueous extract had the highest antimicrobial effect on Escherichia coli (P≤0.05).Paired comparison of the independent t-test on the effect of solvent type on the studied bacterial species showed that antimicrobial activity significantly increased against E. coli in hydro-methanolic extract and against S. iniae in the aqueous extract (P>0.05).MIC ​​ and MBC were 64-256 mg/mL and 128-512 mg/mL, respectively. The extract of the weed common water hyacinth has antimicrobial effects due to the presence of the effective secondary metabolites belonging to phenolic, tannin and alkaloid groups of compounds, and the type of solvent used is effective on the degree of antimicrobial activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquatic extract
  • Hydromethanolic extract
  • Antimicrobial
  • Water hyacinth