بررسی ترکیبات بیوشیمیایی و کلاسه های چربی ناپلی و بیومس Artemia franciscana غنی شده با لسیتین سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 استادیار گروه آرتمیا، پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

4 دانشیار گروه آرتمیا، پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

5 موسسه تحقیقات غذا و کشاورزی (IRTA)، تاراگونا، اسپانیا.

چکیده

لسیتین به ­عنوان منبع غنی از فسفولیپید برای افزایش کارایی رشد، تولیدمثل و تکامل ماهیان و سخت پوستان محسوب می ­شود. با توجه به عدم تولید کافی فسفولیپیدها در بدن آبزی، این پژوهش برای بررسی تاثیر لسیتین سویا بر میزان غنی ­سازی ناپلی و بیومس Artemia franciscana انجام شد. در مرحله اول ناپلی آرتمیا با تراکم 200 هزار عدد در لیتر به مدت 24 ساعت با لسیتین سویا (با 42/74 درصد فسفولیپید) غنی ­سازی شد. امولسیون‌ غنـی ­سـازی (با نسبت 10 میلی لیتر از آب و 1 گرم پودر لسیتین) به میزان 3 میلی لیتر در 2 زمان صفر (ابتدای غنی ­سازی) و 12 ساعت به ظروف غنی­ سازی اضـافه شـد. برای غنی سازی آرتمیای بالغ (14 روزه و طول 8/50 میلی ­متر) با تراکم 3000 عدد در لیتر همانند مرحله اول از امولسیون­ غنی ­سازی در زمان صفر و 3 ساعت به مقدار 3 میلی لیتر استفاده شد و بعد از مدت زمان 6 ساعت آرتمیای غنی شده برداشت شدند. ماده خشک و پروتئین خام در ناپلی و بیومس آرتمیای غنی شده و غنی نشده تفاوت معنی داری را نشان ندادند (0/05<P). غنی­ سازی با لسیتین در هر دو مرحله ناپلی و بیومس،  سبب افزایش معنی ­دار در میزان چربی خام (در ناپلی از 17/62 به 21/39 درصد و در بیومس  از 16/05 به 19/69 درصد) شد. میزان فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل سرین + فسفاتیدیل اینوزیتول به­ طور معنی ­داری در ناپلی ­های غنی شده بیشتر از ناپلی ­های غنی نشده بود (0/05>P). در آرتمیای بالغ غنی­ شده میزان فسفاتیدیل اتانول آمین و لیزوفسفاتیدیل کولین با گروه شاهد تفاوت معنی­داری داشتند. همچنین غنی ­سازی ناپلی و بیومس آرتمیا باعث افزایش معنی دار در میزان چربی قطبی کل (12/96 و 43/72 درصد) و تری گلیسرید (53/35 و 9/79 درصد) شد. در مجموع م ی­توان بیان کرد که استفاده از 0/6 گرم در لیتر لسیتین سویا باعث افزایش گروه­ های فسفولیپیدی و همچنین میزان چربی کل در ناپلی و بیومس آرتمیا  می ­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Biochemical and Lipid Class Composition of Lecithin-enriched Artemia franciscana Nauplii and Biomass

نویسندگان [English]

  • Hadi Jamali 1
  • Nasrollah Ahmadifard 2
  • Farzaneh Noori 3
  • Naser Agh 4
  • Enric Gisbert 5
1 Ph.D. Student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Artemia, Artemia & Aquaculture Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran.
4 Associate Professor, Department of Artemia, Artemia & Aquaculture Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran.
5 IRTA – SantCarles de la Rapita, Unitat de CultiusExperimentals, Crta, Tarragona, Spain.
چکیده [English]

Lecithin as a source of phospholipid are considered to increase the growth efficiency, reproduction and evolution of fish and crustaceans. Due to Insufficient synthesis of phospholipids in the aquatic this research was performed to investigate the effect of enrichment of Artemia franciscana nauplii and adults with soybean lecithin on proximate and lipid class composition. In the first stage, 200,000 nauplii / liter of water was enriched with soyabeen lecithin (74.42% phospholipid) for 24 hours. Enrichment emulsion (with a ratio of 10:1 ml: g of water and powdered lecithin) was added to enrichment containers at 3 ml for 2 times zero (beginning of enrichment) and 12 hours. To enrich adult Artemia (14 days and length 8.50 mm) with a density of 3000 Artemia per liter similar the first step the enrichment emulsion at 3 ml was used at 0 and 3 hours. After 6 hours, the enriched Artemia was washed by sieve and harvested. The results showed that there was no significant difference in the amount of dry matter and crude protein between lecithin-enriched Artemia nauplii and adults and unenriched Artemia (P> 0.05). Enrichment with lecithin in both steps of nauplii and adults, causes a significant increase in the amount of crude lipid (in nauplii from 17.62 to 21.39 and in biomass from 16.05 to 19.69 %). In terms of lipid classes, phosphatidylcholine, phosphatidylserine + phosphatidylinositol was significantly higher in lecithin-enrichednauplii than unenriched nauplii (P< 0.05). In enriched Artemia adult, levels of phosphatidylethanolamine and lysophosphatidylcholine were significantly different than control groups. Also enrichment of Artemia nauplii and adults with soybean lecithin significantly increased total polar lipids (12.96% and 43.72%) and triglycerides (53.35% and 79.9%). In conclusion, it can be stated that using 0.6 g L-1 soybean lecithin increases phospholipid groups as well as total fat in Artemia nauplii and adults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia
  • enrichment
  • Phospholipid
  • Polar Lipids
  • Triglycerides