بررسی جایگاه آرایه شناسی گاوماهی ایرانی Ponticola Iranicus (Teleost, Gobiidae) براساس زیر واحد 1 ژن سیتوکروم اکسیداز COI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

در آب­های داخلی ایران خانواده گاوماهیان شامل 42 گونه در 15 جنس است که جنس Ponticola با 6 گونه تنوع بالایی دارد. تنوع ریختی بالای اعضای جنس Ponticola شناسایی گونه­ های این جنس را دشوار ساخته است. اخیراً یک گونه جدید از این جنس به نام گاوماهی ایرانی Po. iranicus براساس ویژگی ­های ریختی از رودخانه­ های زیرحوضه رودخانه سفیدرود یعنی رودخانه ­های بیجار، گیسوم و توتکابن توصیف شده است. از این رو تحقیق حاضر جهت اعتبارسنجی این گونه­ و تعیین جایگاه آرایه­ شناسی آن براساس ژن COI به اجرا درآمد. برای این منظور نمونه ­های موردنظر پس از نمونه برداری و استخراج DNA با روش فنول-کلروفرم، ژن سیتوکروم COI آن­ها طی فرآیند PCR تکثیر و پس از خالص‌سازی توالی­ یابی شدند. نتایج نشان داد که Po. iranicus از نظر مارکر ژنی مورد بررسی یک گونه معتبر بوده و به ­عنوان گونه خواهری Po. syrman با فاصله ژنتیکی حدود 3 درصد می­ باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Taxonomic Statue of Ponticola iranicus (Teleost, Gobiidae) based on Cytochrome Oxydase sub-unit I

نویسندگان [English]

  • Nasrin Nikmehr 1
  • Soheil Eagderi 2
  • Hadi Poorbagher 2
1 Ph.D. Student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Associate Professor, Associate Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The family Gobiidae possesses 42 species and 15 genera in the Iranian inland waters and the genus Ponticola with 6 species has a high diversity. Morphological variation of the members of the genus Ponticola, makes their identification difficult. Recently, a new species of this genus i.e. Po. Iranicus was described from Sefid River drainage i.e. the Bijar, Gisum and Totakabon rivers, Caspian Sea basin of Iran based on the morphological characters. Therefore, this study conducted to verify the validity of this species based on COI gene and its phylogenetic position. For this purpose, specimens were collected, their DNA were extracted by phenol-chloroform method, and the cytochrome COI gene was amplified during the PCR process and then sequenced after purification. The results showed that Po. Iranicus is a valid species based on COI gene, as a sister species the Po. Syrman with about 3.0% genetic distance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taxonomy
  • Morphological variation
  • Genetic variation
  • Iran