بررسی پارامتر‌های رشد ماهی خیاطه Alburnoides cf. tabarestaensis در رود مبارک آباد مینودشت- استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

چکیده

جهت بررسی رابطه طول و وزن ماهی خیاطه Alburnoides cf. tabarestaensisتعداد 325 قطعه ماهی به وسیله الکتروشوکر از اسفند ماه 1395 تا تیر ماه 1396 صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده در جمعیت مورد مطالعه 0/9 : 1 بود که نشان می‌دهد اختلاف معنی‌داری بین نسبت جنسی نر و ماده در جمعیت فوق وجود ندارد (0/151 =2χ). بیشینه طول کل و وزن ماده ها 11/5 سانتی­متر و 18/18 گرم و برای نرها 10/5 سانتی ­متر و 11/48 گرم ثبت گردید. رابطه طول و وزن در ماده ها 3/13TL0091/0 W= و در نرها 3/15TL0091/0 W=و در جمعیت 3/14TL0091/0 W= به­ دست آمد. نتایج نشان داد که الگوی رشد این گونه در رود مبارک­آباد مینودشت از نوع آلومتریک مثبت پیروی می­کند (t-test, t male= 2.70, female= 2.52, population= 3.90). بررسی ضریب وضعیت نشان داد کمترین مقدار ضریب وضعیت برای هر دو جنس نر و ماده در تیرماه و بیشترین مقدار آن برای جنس نر در اسفند ماه و برای جنس ماده در فروردین ماه به­ دست آمد. بیشترین ضریب رشد لحظه ­ای برای هر دو جنس نر و ماده در سنین صفر تا یک سال مشاهده شد. طول بی ­نهایت برای جنس نر 122/40 میلی­ متر، برای جنس ماده 127/14 میلی­ متر و برای جمعیت 133/53 میلی­ متر به ­د­ست آمد. معادله رشد فون برتالانفی برای جنس ماده (1/08+t) 0/15-e-1)127/14 Lt= و برای جنس نر (1/07+t) 0/24-e-1)122/40 Lt= محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Growth Patterns of Alburnoides cf. tabarestaensis in Mobarakabad River of Minoodasht–Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Amin Danaie 1
  • Rahman Patimar 2
  • Arsalan Bahalkeh 3
  • Sedigh Azizi 4
1 MSc Student, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad Kavous, Gonbad Kavous, Iran.
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad Kavous, Gonbad Kavous, Iran.
3 Ph.D. Student, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad Kavous, Gonbad Kavous, Iran.
4 MSc Student, Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Gonbad Kavous, Gonbad Kavous, Iran.
چکیده [English]

To study the biological characteristics of Alburnoides cf. tabarestaensis, 325 fish were sampled from March 2017 to July 2017 using electrofishing device. Sex ratio of male to female was 1:0.93 showing no significant difference between sex ratio (X2 = 0.151).  Maximum total length and weight were 11.5 cm and 18.18 g for females, 10.5 cm and 11.48 g for males, respectively. The weight-length relationship of female was W = 0.0091 TL3.13 and that of male was W = 0.0091 TL3.15 and the total population W = 0.0091 TL3.14. The results showed positive allometric growth pattern for this species is in the Mobarakabad River (t-test, t male= 2.70, female= 2.52, population= 3.90). The condition factor showed the lowest value for both sexes in July and highest value for male in March and for female in April. The highest instantaneous growth rate was observed for both males and females at zero to one year old. Growth parameters were estimated as L=122.40 mm for males, L=127.14 mm for females and L=133.53 mm for population. Von bertalanffy growth equation was estimated as Lt=127.14(1-e-0.15(t+1.08)) and Lt=122.40(1-e-0.24(t+1.07)) for female and male fish, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age and Growth
  • Mobarakabad River
  • Minodasht
  • Golestan province