بررسی تأثیر سطوح مختلف اُزن زنی، بر شاخص‌های فیزیکوشیمیایی فاضلاب آبزی‌پروری ماهی قزل‌آلای رنگین کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 استادیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

نقش اُزن در تصفیه آب و فاضلاب مراکز پرورش ماهی به ­عنوان یک عامل اکسید کننده و نیز یک ترکیب ضدعفونی کننده حائز اهمیت زیادی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر اُزن زنی با سطوح مختلف به فاضلاب آبزی‌پروری ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بر شاخص ­های فیزیکوشیمیایی فاضلاب اعم از pH، پتانسیل اکسیداسیون و احیا (ORP)، اکسیژن مورد نیاز زیستی (BOD)، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)، کل ذرات جامد محلول (TDS) و فسفات انجام گرفت. برای انجام این تحقیق، حدود 120 لیتر فاضلاب تصفیه نشده آبزی­پروری ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در 4 تیمار با سطوح صفر (به­ عنوان تیمار شاهد) و تیمارهای 1، 3 و 5 میلی­ گرم در لیتر اُزن به ­عنوان تیمارهای تحقیق با 3 تکرار در هر تیمار انجام گردید. اُزن ­دهی توسط دستگاه اُزن ژنراتور با خروجی 5000 میلی­ گرم در لیتر و در مدت زمان 48 ساعت صورت گرفت و بلافاصله بعد از قطع اُزن­دهی نمونه ­برداری و آنالیز فاضلاب انجام گردید. بر اساس نتایج با افزایش سطح اُزن ­زنی در گروه­­ های آزمایش مختلف، شاخص ­های BOD،COD ، محتوای کربن طبیعی (TOC) و هدایت الکتریکی (EC) به شکل معنی­ داری کاهش یافت. اما در مورد شاخص ORP، با افزایش سطح اُزن­ زنی، میزان این شاخص به شکل معنی‌داری افزایش یافت. همچنین افزایش سطح اُزن­ زنی، تأثیر معنی­ داری بر شاخص فسفات نشان نداد. به ­طور کلی نتایج نشان داد که با افزایش سطح اُزن­ زنی، شاخص­ های فیزیکوشیمیایی فاضلاب آبزی ­پروری ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بهبود یافته و با کیفیت مناسب‌تری وارد محیط­ زیست رودخانه‌ای خواهد شد. از این رو توصیه می ­شود که در خروجی مراکز پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان اُزن­زنی تا سطح 5 میلی­ گرم بر لیتر جهت بهبود شرایط کیفی فاضلاب انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Different Levels of Ozonation on Physicochemical Parameters of Produced Wastewater of the Rainbow Trout Fish Culture

نویسندگان [English]

  • Kamran Rezaei Tavabe 1
  • Afsaneh Fallahpour 2
  • Reza Haji seyyed Mohammad Shirazi 3
  • Maryam Yavar 2
1 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran.
2 M.Sc. Graduate, Department of Environmental Science and Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Environmental Science, Faculty of Natural, Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The role of ozone in water and wastewater treatment as an oxidant and as a disinfectant agent is very important. On the other hand, increasing the quality level required for wastewater, finding new types of microorganisms in the effluent and revealing more types of contaminating material in it has led designers to consider the process of extinction. The purpose of this study was to investigate the effect of various levels of ozonation of cold-water wastewater on pH and TDS, ORP, BOD, COD, phosphate, and MPN bacteria. To conduct this research, about 120 liters of untreated aquaculture wastewater treatment in cold storage in four treatments with 0 (without ozonation) levels as control treatment and 1, 3 and 5 mg/l ozone treatments as research treatments with triplicate were performed per treatment. Ozonation was carried out by an ozone generator with a yield of 5000 mg/l and for 48 hours and sampling was performed immediately at the end of the research period. Based on the results, with increasing ozone levels BOD, COD, TOC, TDS, EC, and MPN bacteria indices decreased significantly. However, in the case of ORP, with an increase in ozone level, the rate of this index also increased significantly. Also, the increase of ozonation level did not show a significant effect on phosphate index. In general, the results showed that with increasing ozone level, physicochemical indices of aquaculture wastewater improved and resulting before entering the water bodies. Therefore, it is recommended that at the discharge point of the rainbow trout culture centers ozonation by 5 mg / l improves the quality of produced wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquaculture wastewater
  • Rainbow trout
  • Ozonation
  • Disinfection