فعالیت ضد قارچی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی خلیج فارس گونه Stichopus hermanni

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

3 استادیار پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران.

4 دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

خیار­های دریایی از موجودات شاخه خارپوستان هستند که متابولیت­ های زیست فعال از جمله ساپونین با طیفی از خواص ضد میکروبی از آن­ ها استخراج شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی خواص ضد قارچی ساپونین استخراج شده از خیار دریایی خلیج فارس گونه Stichopus hermanni نسبت به سویه قارچ Aspergillus fumigatus  و مخمر Candida albicans می باشد. پس از عصاره­ گیری از خیار دریایی با اتانول، ساپونین از عصاره تغلیظ شده و از طریق کروماتوگرافی ستونی با بکارگیری حلال­های مختلف جداسازی شد. برای شناسایی ساپونین از کروماتوگرافی لایه نازک و کروماتوگرافی لایه نازک با کارایی بالا استفاده گردید. برای بررسی خواص ضد قارچی ساپونین در سویه­ های قارچ و مخمر، از روش ریز رقیق­ سازی محیط کشت به­ منظور تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی استفاده شد. دو دسته ساپونین استروئیدی و ساپونین گلیکوزیدی-استروئیدی در فرکشن­ های استخراج ­شده با کروماتوگرافی لایه ­نازک شناسایی شد. ساپونین استروئیدی در غلظت 200 میکرو­گرم بر میلی­ لیتر رشد قارچ و در غلظت 400 میکروگرم بر میلی­ لیتر رشد مخمر را مهار نمود و در غلظت 400 میکروگرم بر میلی­ لیتر در قارچ خاصیت کشندگی داشت. برای ساپونین گلیکوزیدی-استروئیدی، حداقل غلظت مهار­کنندگی در قارچ برابر با 30 میکروگرم بر میلی­ لیتر و در مخمر برابر با 100 میکروگرم بر میلی­ لیتر بود در حالی که حداقل غلظت کشندگی در قارچ برابر با 100 میکروگرم بر میلی­لیتر و در مخمر برابر با 400 میکروگرم بر میلی­ لیتر به­ دست آمد. خیار دریایی S. hermanni دارای متابولیت­ های زیست فعال قابل استخراج با خواص ضد قارچی می­ باشد و تحقیقات جامع برای بررسی امکان استفاده از آن به­ عنوان یک منبع غنی جهت سنتز ترکیبات دارویی پیشنهاد می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antifungal Activity of Saponin Extracted from Persian Gulf Sea Cucumber Stichopus hermanni

نویسندگان [English]

  • Zahra Salari 1
  • Iman Sourinejad 2
  • Melika Nazemi 3
  • Morteza Yousefzadi 4
1 M.Sc. Student, Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.
3 Assistant Professor, Persian Gulf and Oman Sea Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institution, Agriculture Research, Education and Extension Organization, Bandar Abbas, Iran.
4 Associate Professor, Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Sea cucumbers belong to phylum Echinodermata and various bioactive metabolites including saponin with a variety of antimicrobial properties have been extracted from them. The objective of this study is to investigate the antifungal properties of saponin extracted from Persian Gulf sea cucumber Stichopus hermanni against fungus Aspergillus fumigatus and yeast Candida albicans. After that the extraction from sea cucumber with ethanol was completed, saponin was separated from concentrated extract through column chromatography by applying different solvents. Identification of saponin was done by thin layer chromatography (TLC) and high performance thin layer chromatography (HPTLC). For investigating the antifungal properties of saponin against the mentioned fungus and yeast, broth microdilution method for determining the minimum inhibition concentration (MIC) and minimum fungicidal concentration (MFC) was used. Two groups of saponins including steroidal saponin and glycosidal-steroidal saponin were identified in fractions extracted by TLC. Steroidal saponin had MIC of 200 micg/ml in fungus and MIC of 400 micg/ml in yeast. This saponin yielded MFC of 400 micg/ml in fungus. For glycosidal-steroidal saponin, MIC was in 30 micg/ml fungus and 100 micg/ml in yeast while MFC was 100 micg/ml fungus and 400 micg/ml in yeast. In conclusion, sea cucumber S. hermanni has extractable bioactive metabolites with antifungal properties. Comprehensive research for investigating the possibility of using it as a rich source for the synthesis of pharmacological compounds is suggested. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Minimum inhibition concentration
  • Persian Gulf sea cucumber
  • Bioactive metabolite