اثر مکمل های تجاری اگریموس و باکتوسل بر جمعیت باکتری های اسیدلاکتیکی روده و مقاومت در برابر استرس های دما و شوری در ماهی زبرا (Danio rerio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

به منظور مقایسه اثر دو نوع مکمل غذایی تجاری پربیوتیکی (اگریموس) و پروبیوتیکی (باکتوسل) بر مقاومت به استرس ­های دما، شوری و تغییرات جمعیت باکتری­ های اسید لاکتیکی روده در ماهی زبرا دانیو (D. rerio)، این تحقیق انجام شد. لذا 630 قطعه ماهی در 21 آکواریوم تقسیم شده و طی دوره آزمایش، جیره غذایی پایه به ­عنوان تیمار شاهد (T0) و سه جیره غذایی T1، T2 و T3 به ترتیب با سطوح 2، 4 و 8 گرم پربیوتیک اگریموس در هر کیلوگرم غذا و نیز سه جیره T4، T5 و T6 به­ترتیب با 0/1، 0/2 و 0/4 گرم پروبیوتیک باکتوسل در هر کیلوگرم جیره با 3 تکرار به عنوان تیمارهای آزمایش در نظر گرفته شدند. بچه ماهیان 15 روزه به مدت 90 روز با جیره ­های آزمایشی تغذیه شدند. نتایج نشان داد ماهیان تغذیه شده با جیره­ های پروبیوتیکی به طور معنی ­داری مقاومت بیشتری نسبت به استرس دارا هستند. درصد بازماندگی و مقاومت نسبت به استرس دمایی بین تمامی تیمارها با تیمار شاهد اختلاف معنی ­دار داشت (P<0.05). بر اساس نتایج تعداد باکتری­ های اسید لاکتیکی در تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف اگریموس و باکتوسل پس از 90 روز نسبت به  تیمار شاهد افزایش معنی ­دار نشان دادند. اما از نظر تعداد کل باکتری­ ها تمامی سطوح تغذیه ­ای با پروبیوتیک باکتوسل دارای اختلاف معنی­ داری با تیمار شاهد و تیمارهای پربیوتیک اگریموس بوده و تیمار T6 با کلیه تیمارها اختلاف معنی ­دار نشان داد. همچنین مشاهده شد تمامی تیمارهای پربیوتیکی و پروبیوتیکی پس از تغذیه 90 روزه افزایش معنی دار وزن را نشان دادند. از نظر افزایش شاخص طول کلیه تیمارهای پروبیوتیکی نسبت به شاهد افزایش معنی­ دار نشان دادند.  نتایج حاصل از این آزمایش استفاده از جیره غذایی حاوی مکمل های غذایی تجاری فوق را در بهبود عملکرد پاسخ به استرس و فلور روده تأیید نموده و کاربرد آن­ها را پیشنهاد می­ دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Commercial Dietary Prebiotic (Agrimos®) and Probiotic (Batocell®) Supplements on Intestinal Lactic Acid Bacteria, Salinity and Thermal Stress Resistance in Zebrafish (Danio rerio)

نویسندگان [English]

  • Mehrnoosh Shirani 1
  • Nasrollah Mahboobi Soofiani 2
  • Hamid Farahmand 3
  • Seyyed Amir Hossein Jalali 4
1 Ph.D. Student, Fisheries Department, Faculty of natural resources engineering, Isfahan University of technology, Isfahan, Iran.
2 Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources Engineering, Isfahan University of technology, Isfahan, Iran.
3 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran.
4 Assistant Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources Engineering, Isfahan University of technology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Present study investigates the effects of two commercial dietary prebiotic and probiotic supplements on thermal and salinity stress resistance and intestinal Lactic Acid Bacteria (LAB) population in zebrafish. A total of 630 healthy 15 days old zebrafish were distributed in 21 aquariums and assigned to 7 groups fed control (T0) or diet supplemented by 2, 4 and 8 g kg-1Agrimos® (T1, T2& T3) and 0.1, 0.2 and 0.4 g kg-1Bactocell® (T4, T5& T6)  for 90 days. At the end of the experiment, the results of prebiotic treatment showed significant (P<0.05) increase in salinity stress resistance treated fish to the control group during the experimental period. In thermal stress resistance, all groups showed positive results compared to control one. Lactic acid bacteria (LAB) count in Prebiotic and probiotic treatments was significantly higher than control group (T0), but in total bacterial count, probiotic treated fish showed significant difference with other groups. The result demonstrated that these commercial dietary supplements have beneficial effect on the assayed parameters and can improve stress resistance and modulated intestinal microbiota of zebrafish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal and Salinity stress
  • intestinal microbiota
  • Agrimos®
  • Bactocell®