ارزیابی کیفیت و زمان ماندگاری میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) تازه طی نگهداری در یخ فالوده ای (Slurry ice)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استاد گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

4 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) گونه مهم و غالب پرورشی در سرتاسر جهان می ­باشد. ارزیابی کیفیت و زمان ماندگاری میگوی تازه قبل از تیمار نگهدارنده (متابی سولفیت سدیم) طی فرایند برداشت ضروری است.  روش های مختلف نگهداری، شامل نگهداری در یخچال (4°C) (تیمار A) و نگهداری در یخ پودری (تیمار B) و یخ فالوده­ای (تیمار C)، بر کیفیت و زمان ماندگاری میگوی پاسفید غربی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور، آزمایش‌های مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N)، تیوباربیتوریک اسید (TBARS)، مقادیر اسیدیته و آزمایش های میکروبی شامل شمارش کلی باکتری‌ها (APC) و شمارش باکتری‌های سرمادوست (PTC) طی 12 روز (هر دو روز یک‌بار) انجام شد. افزایش میزان (TVB-N، TMA-N، TBA) و (PV) طی دوره نگهداری در یخ فالوده­ای به شکل معنی ­داری در مقایسه با یخ پودری و یخچال (C°4) کاهش یافت (0/05>P). زمان ماندگاری نگهداری میگوی در یخچال (C°4)، 6 روز بود. روند رشد باکتری­های هوازی (APC)، باکتری­ های سرماپسند (PTC) در نمونه­های نگهداری شده در یخچال در مقایسه با دو تیمار دیگر به­ طور معن ی­داری افزایش یافت(0/05>P). به طور کلی، نتایج حاکی از عملکرد بهتر تیمار (C) یخ فالوده­ای در حفظ کیفیت میگوها طی 12 روز نگهداری بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quality and Shelf life assessment of Pacific White Shrimp (Litopenaeus Vannamei) Freshly, Harvested and During under Slurry Ice Conditions

نویسندگان [English]

  • Mohamadali Khanlar 1
  • Seid Mehdi Ojagh 2
  • Bahare Shabanpour 3
  • Alireza Alishahi 2
  • Seyed Vali Hosseini 4
1 PhD. Student, Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
4 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) is an important worldwide cultured species. The evaluation of quality and shelf-life of the shrimp is imperative before utilizing preservative within the harvesting. The effect of slurry ice on the quality of Pacific white shrimp during chilling storage was investigated and compared with flake ice and refrigerator. In this manuscript, the effect of different cold storages conditions including refrigerator (stored at 4°C) (treat A), flake ice (treat B) and Slurry ice (treat C) up to 12 days was investigated. To analyze chemical characteristics, and freshness indicators of Pacific white shrimp, changes in total volatile base nitrogen, thiobarbituric acid, titratable acidity (TA) and microbial count of white shrimp during 12 days (every two days) storage was investigated. Increases of the total volatile base nitrogen and thiobarbituric acid reactive substance, values in shrimp treated with slurry ice were found to be significantly slower during slurry ice storage than during flake ice storage (P<0.05). The shelf life of ice stored Pacific white shrimps was determined to be 8 days. Contrarily, the aerobic plate count (APC) and psychrophilic bacterial counts (PTC) compared to two treatments exhibited significant increases during iced storage (P<0.05). Nevertheless, the results demonstrated that storage in slurry ice immediately after harvesting caused quality stability during the cold storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pacific white shrimp
  • Slurry ice
  • Quality
  • Shelf life
  • Iced storage