بررسی اثرمتقابل عصاره‌های گیاهی (کنوکارپوس، یوکا و پالونیا) بر عملکرد رشد، فعالیت آنزیمی هپاتوپانکراس و کیفیت آب محیط پرورش میگوی وانامی در دو سیستم پرورش (محیط بیوفلاک و بدون بیوفلاک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

2 دانش آموخته گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

این مطالعه به­منظور بررسی اثر متقابل سیستم پرورش (بیوفلاک و بدون فلاک) و افزودنی­های غذایی (یوکا، کنوکارپوس، پالونیا و شاهد) بر عملکرد رشد و تغذیه، فعالیت­های آنزیمی و کیفیت آب محیط پرورش میگو پاسفید انجام شد. میگوی پا سفید با میانگین وزن 07/0± 47/1 گرم و 37/0± 00/7 سانتی­متر در 24 مخزن با حجم آبگیری 50 لیتر برای 30 روز ذخیره­سازی شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۸ تیمار و هر یک با ۳ تکرار بود که شامل؛ بیوفلاک+ 1% عصاره­های گیاهی یوکا (BY)، کنوکارپوس (BCO) و پالونیا (BP)، شاهد (BC) و بدون بیوفلاک+ 1% عصاره­های گیاهی یوکا (Y)، کنوکارپوس (CO) و پالونیا (P)، شاهد (C). تفاوت معنی­داری بین پارامترهای تولید میگو در بین تیمارها وجود نداشت. بیشترین وزن (14/0± 66/4 گرم) و کمترین ضریب تبدیل غذایی (04/0± 92/0) برای میگوهای پرورش یافته در تیمار BCO  بدست آمد. بیشترین سطح آمیلاز، لیپاز و پروتئاز در تیمارهای Y و BY به­دست آمد. عصاره گیاه یوکا در جیره غذایی منجر به کاهش آمونیاک شد. نتایج نشان داد که ازعصاره Conocarpus erectus برای تقویت رشد و از عصاره Yucca schidigera برای بهبود کیفیت آب می­توان در سیستم بیوفلاک استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of plant extract (Conocarpus erectus, Yucca schidigera and Paulownia fortunei) on growth performance, hepatopancreas enzyme active and culture water quality of Litopenaeus vannamei in two culture system (biofloc and no-biofloc)

نویسندگان [English]

  • Hossein Adineh 1
  • Mohammad Harsij 1
  • Mohammad Khademi 1
  • Afieh Nazer 2
چکیده [English]

This study was carried out to evaluate the combined effect of culture system (biofloc and no-biofloc) and dietary additives (control, Yucca schidigera, Conocarpus erectus and Paulownia fortunei) the feed and growth performance, enzyme activities and culture water quality of Litopenaeus vannamei. White leg shrimp with an average weight of 1.47 ± 0.07 g and 7.00± 0.37 cm were stocked into 24 tanks with 50 L capacity for 30 days. The experiment was based on a completely randomized design with 8 treatments by triplicate including; Biofloc +1% herbal extracts Yucca (BY), Conocarpus (BCO), Palonia (BP), Control (BC) and Without Biofloc+ 1% herbal extracts Yucca (Y), Conocarpus (CO), Palonia (P), Control (C). There were no significant differences in shrimp production parameters between treatments. The highest weight (4.66 ± 0.14 g) and the lowest feed conversion ratio (0.92 ± 0.04) were obtained for shrimp reared in BCO. The highest levels of amylase, lipase and protease are obtained in the Y and BY treatments. Yucca extract in the diet leads to a reduction in ammonia. The results showed that Conocarpus erectus extract could be used to enhance growth and Yucca schidigera extract to improve water quality in Bio-floc system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Litopenaeus vannamei
  • herbal extracts
  • enzyme index
  • growth performance
  • Biofloc
  • Water quality