دوره و شماره: دوره 72، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 119-220