دوره و شماره: دوره 72، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 119-220