دوره و شماره: دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 221-328