بررسی تغییرات آنزیم آنتی‌اکسیدان SOD در کبد ماهیان درمان‌شده با اکسی‌وت(اکسی‌تتراسایکلین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شیلات

2 دا. تهران- بهداشت و بیماریهای آبزیان

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر جیره غذایی حاوی آنتی‌اکسیدان سنتتیک BHT(butylated hydroxytoluen) و آنتی‌بیوتیک اکسی‌تتراسایکلین روی محتوی آنزیم آنتی‌اکسیدانی سوپراکساید دیسموتاز(SOD) در کبد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان(Onchorhyncus mykiss) به‌طور آزمایشی بیمارشده با Aeromonas hydrophila بود. تیمار های آزمایش شامل: تیمار شاهد، دو تیمار تغذیه ‌شده با جیره غذایی حاوی مقادیر ثابت اکسی‌تتراسایکلین(دوز مؤثره حاوی 20 درصد) و به‌ همراه 5/0 درصد و 8/0 درصد BHT و یک تیمار تغذیه ‌شده با جیره غذایی حاوی فقط اکسی‌تتراسایکلین تقسیم بودند. ابتدا ماهیان در معرض A. hydrophilaبه غلظت CFU/ml() قرار داده شدند و از کبد ماهیان بیمار و گروه شاهد(دریافت‌کننده فقط سرم فیزیولوژی) نمونه‌برداری صورت گرفت. ماهیان به‌مدت دو روز با جیره‌های فوق‌الذکر تغذیه و سپس نمونه‌برداری دوم انجام شد. در مرحله بعدی، اکسی‌تتراسایکلین از جیره دو گروه تیماری دریافت‌کننده مقادیر ثابت اکسی‌تتراسایکلین و مقادیر متفاوت BHT حذف شد و غذادهی به‌مدت یک هفته فقط با مقادیر BHT ذکرشده ادامه یافت و نمونه‌برداری نهایی از کبد ماهیان صورت گرفت. آنالیزهای آماری با نرم افزار SAS 9.2 انجام شد. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که استفاده از جیره غذایی حاوی اکسی‌تتراسایکلین و 5/0 درصد BHT در حین درمان با اکسی‌تتراسایکلین(اکسی‌وت) و نیز جیره حاوی فقط 8/0 درصد BHT در ادامه درمان آنتی‌بیوتیکی می‌تواند موجب افزایش محتوی SOD کبد ماهیان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of superoxide dismutase (SOD), an antioxidant enzyme, changes in the liver of Rinbow trout (Onchorhyncus mykiss) treated by oxytetracycline

نویسندگان [English]

  • Soheila Feizbakhsh 1
  • Alireza Mirvaghefi 2
  • peee rrrr 1
1 Fishery
2 University of Tehran
چکیده [English]

This study was conducted to investigating the effect of dietary supplemented by butylated hydroxytoluen (BHT), a synthetic antioxidant, and oxytetracycline (OTC) on superoxide dismutase (SOD) on content of the liver in rainbow trout(Onchorhyncus mykiss) experimentally exposed Aed against Aeromonas hydrophila. Fish were divided into experimental treatments in triplicates and received the following experimental diets, after bacterial exposure ( CFU/ml through peritonile injection), for 2 days:(E)-control; (B)- OTC,; (C)- OTC plus dietary 0/5 % BHT; (D)- OTC plus dietary 0/8 % BHT(9 g OTC, effective dosage 20%, was administrated in diets for three treatments as mentioned above, B, C and D). After fish liver sampling, OTC was omitted from(C) and (D) treatments and experiment was continued by: (C1)- dietary 0/5 % BHT (D1)- dietary 0/8 percent BHT, for 7 days and final sampling was applied. Statistical analysis in SAS 9.2 software showed that using the dietary supplemented by OTC and 0/5 % BHT during antibiotic treatment as well as using dietary supplemented by 0/8 % BHT in following antibiotic treatment can induce of SOD increase in the liver of fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeromonas hydrophila
  • SOD
  • BHT
  • Oxytetracycline
  • Onchorhyncus mykiss