تعیین دانه بندی، مواد آلی کل و جوامع باکتری‎های بی‎هوازی اختیاری رسوب تحت تأثیر پرورش قزل‏آلای رنگین‏کمان (Oncorhynchus mykiss) در قفس شناور در منطقه عباس‏آباد، حوضه جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

3 رئیس بخش تکثیر و پرورش، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر. موسسه تحقیقات شیلات ایران

4 استاد یار گروه شیلات ، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

5 1. استاد دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، گروه شیلات، خرمشهر

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین دانهبندی بستر، مواد آلی کل و جوامع باکتریهای بیهوازی اختیاری رسوب تحت تأثیر فعالیت پرورش قزلآلای رنگینکمان در قفس در منطقه عباسآباد، حوضه جنوبی دریای خزر طراحی گردید. بدین منظور نمونه‎‎ی رسوب از فواصل 5، 50، 100 و 1000 متری از قفسهای پرورش ماهی طی 4 دوره شامل ماه دی (قبل از پرورش) و اسفند 1393 و ماه اردیبهشت (دوره پرورش) و ماه مرداد 1394 (بعد از دوره پرورش) جمعآوری شدند. تعیین دانه‏بندی بستر نشان داد که جنس بستر بیشتر از دانه‏های سیلت-رس (7/91%) و ماسه خیلی ریز (44/6%) تشکیل شده بود و ساختار آن تحت تأثیر فعالیت پرورش ماهی در قفس قرار نگرفت. میزان مواد آلی کل رسوب فقط در دورههای مختلف نمونهبرداری تفاوت معنیدار داشت (05/0>P) بهطوریکه، بیشترین میزان آن همزمان با دوره‏ی پرورش مشاهده گردید در حالیکه، اثر فاصله از مرکز قفس معنی‌دار نبود (05/0<P). بیشترین فراوانی باکتری‏های بی‏هوازی اختیاری رسوب در مردادماه گزارش شد (05/0>P)، اما بین ایستگاههای مختلف تفاوت معنیدار مشاهده نگردید (05/0P>). بهنظر می‌رسد فعالیت پرورش ماهی قزل‏‏آلای رنگینکمان در قفس در منطقه عباسآباد، بهدلیل کوتاه بودن دوره پرورش و جریانات آبی قوی منطقه پیرامون مزرعه کوچک مقیاس اثر قابل ملاحظهای روی عوامل مورد بررسی محیط اطراف قفس نداشت بهطوریکه، تغییرات مشاهده شده بیشتر با تغییرات فصلی مرتبط بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of sediment grading, Total Organic Matter and facultative anaerobic bacteria affected by rainbow trout culture in floating cage in the Abbas Abad area, southern basin of the Caspian Sea

نویسندگان [English]

 • Erfan Karimian 1
 • Mohammad Zakeri 2
 • S.M. VAHID Farabi 3
 • Mahsa Haghi 4
 • Preeta Kochanian 5
2 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of marine science and Technology, Khorramshahr, Iran
3 Head of Aquaculture Department Caspian Sea Ecology Research Institute
چکیده [English]

This study was designed to determine the sediment structure, Total Organic Matter (TOM) and facultative anaerobic bacteria communities of sediment affected by cage culture of rainbow trout in the coastal waters of Abbas Abad area (southern basin of the Caspian Sea). For this purpose, sediment samples were collected at distance of 5, 50, 100 and 1000 m from the cages in December 2014 (before the culture period), March and April (production period) and August 2015 (after the culture period). Determination of sediment grading showed that its structure was composed of silt-clay (91.7%) and very fine sand (6.44%) and the sediment structure was not affected by the cage culture. The Total Organic Matter was significantly different only between the sampling periods (P<0.05) so that the highest amount of Total Organic Matter (TOM) was observed during the production period whereas, it was not affected by the distance from the cages (P<0.05). It seems that the rainbow trout cage culture in the Abbas Abad region no remarkable effect on the factors studied in the vicinity of small scale fish cages due to the short duration of cage culture and strong water currents, so that observed changes were more associated with seasonal fluctuant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cage culture
 • Rainbow trout
 • Total Organic Matter
 • anaerobic bacteria
 • Sediment
 • Caspian Sea