بررسی اثر تزریق پیش از کشتار عصارۀ مرزنجوش (Origanum Spp.) بر کیفیت ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان نگهداری شده در یخچال (4°C±0.5)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیلات، دانشگاه تهران- فراوری

2 دانشجوی گروه شیلات -دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد گروه شیلات ، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثر نگه­دارندگی عصاره گیاه مرزنجوش در غلظت­های مختلف (0، 3، 6 و 9 درصد) به صورت تزریق پیش از کشتار بر میزان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین‌کمان در شرایط نگهداری در یخچال بود. برای این منظور ابتدا از ماهیان زندۀ مورد آزمایش 2 میلی لیتر خون خارج و به سرعت 2 میلی لیتر از غلظت­های مختلف عصاره مرزنجوش به هر یک از نمونه­های مورد بررسی تزریق گردید. 30 دقیقه پس از تزریق، ماهیان کشته (با خارج کردن از آب)، فیله و آنگاه به مدت 16 روز در یخچال نگهداری شدند. در طی دورۀ نگهداری و در روزهای 1، 4، 7، 10، 13 و 16، کیفیت نمونه­هااز نظر شاخص­های pH، فساد ثانویه اکسیداسیون چربی (شاخص تیوباربیتوریک اسید)، آهن هِم و مجموع ترکیبات ازتۀ فرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تزریق عصاره مرزنجوش پیش از کشتار به طور معنی‌داری بر کیفیت ماندگاری ماهیان تیمار شده تأثیر داشته و شدت فساد را در ماهیان تیمار شده به تعویق می­اندازد. آنالیزهای آماری نشان داد که بین میزان حفظ کیفیت فیله ماهی قزل­آلای رنگین‌کمان و غلظت عصاره مرزنجوش تزریق شده، رابطه مستقیمی وجود دارد. از همین رو با توجه به نتایج بدست آمده استفاده از عصارۀ مرزنجوش (تزریق تا 9 درصد) برای افزایش ماندگاری فیلۀ قزل­آلای رنگین‌کمان در شرایط نگهداری در یخچال توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Pre-slaughtering injection of Marjoram extract (Origanum Spp.) on the quality of rainbow trout fillets stored in the refrigerator (4 ° C)

نویسندگان [English]

  • Seid Vali Hosseini 1
  • Negar Golchin 2
  • Alireza Bahrami Rad 3
2 Department of Fisheries
3 Deapartment of Fisheries
چکیده [English]

Synthetic preservatives have been used in the food industry for many years. However, studies have shown that some of the synthetic preservatives can be dangerous for human health. Therefore, research on natural alternatives attracted more attention, recently.The purpose of this study was to evaluate the preservative effect of Marjoram extract at different concentrations (0 (control), 3, 6 and 9%) for injection before slaughtering the rainbow trout fillet during the refrigerated storage. Thus, 2 ml of blood was drawn from live fish and immediately 2 ml of each concentration of Marjoram extract injected to the live fish. Approximately, 30 minutes after injection, the fish were slaughtered (out of water), and then the fillets were refrigerated for 16 days. The quality of samples was determined by testing the pH, spoilage microorganisms and secondary lipid oxidation, Hem iron and total volatile nitrogen compounds on days 1, 4, 7, 10, 13 and 16 of storage. The results showed that pre-slaughter injection of Marjoram extract significantly effects on the survival of treated fish. Also, severity of spoilage of the treated fish was reduced (p<0.05). The results of thiobarbituric acid index and the index of nitrogen compounds, indicated that the Marjoram extract was able to delay the lipid oxidation and decomposition of protein synthesis in rainbow trout fillets. Therefore, application of marjoram extract at 9% for survival of rainbow trout fillets is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish Quality
  • Marjoram
  • Plant extract
  • Rainbow trout
  • Refrigerated storage