اثر ترکیب پلی‌فنل کاتشین موجود در چای سبز بر عملکرد رشد، برخی شاخص‌های خونی و موکوسی ماهی کاراس معمولی (Carassius carassius)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه دامپزشکی و علوم دامی، پژوهشکده کشاورزی هسته ای،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای،کرج،ایران

2 دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده


در مطالعه حاضر تأثیرات کاربرد کاتشین موجود در چای سبز از طریق تغذیه بر عملکرد رشد، متابولیسم و برخی از پارامترهای موکوسی بافت پوست در ماهی کاراس معمولی (Carassius carassius) ارزیابی گردید. تعداد 72 ماهی سالم با میانگین وزنی36/0 ± 03/8 گرم به طور تصادفی به 2 تیمار با 3 تکرار  و گروه شاهد (در هر گروه 12 ماهی) تقسیم شدند. ماهیان به مدت 45 روز با 2 سطح 100 و 500 میلی­گرم بر کیلوگرم خوراک مورد تغذیه قرار گرفتند. پس از بررسی اختلاف معنی­داری در عملکرد رشدی بین 2 گروه­ تیمار و گروه شاهد مشاهده نشد (05/0 <P). برخی پارامترهای سرمی شامل گلوکز، تری­گلیسیرید و میزان کلسترول کل در هر تیمار نسبت به گروه شاهد کاهش معنی­داری داشتند (05/0 >P). پارامترهای ایمنی موکوسی، به طور ویژه لیزوزیم و آلکالین فسفاتاز فعالیت بالاتری را در هر دو تیمار نسبت به گروه شاهد نشان دادند (05/0 >P). میزان فعالیت آنزیم پروتئاز تنها در دوز 500 میلی­گرم کاتشین در مقایسه با گروه شاهد اختلاف معنی­دار داشت (05/0 >P). براساس نتایج به دست آمده در این تحقیق می­توان بیان نمود که کاتشین موجود در چای سبز به ویژه دوز 500 میلی­گرم بر کیلوگرم خوراک می­تواند بر بهبود پارامترهای ایمنی موکوسی بافت پوست در ماهی کاراس معمولی تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of polyphenolic compound green tea catechin on growth performance, some biochemical and mucosal indices in crucian carp (Carassius carassius)

نویسندگان [English]

  • Marzieh Heidarieh 1
  • Najmeh Sheikhzadeh 2
1 Department of veterinary and animal science, Nuclear agricultural school, Nuclear Science and Technology Research Institute, Karaj, Iran.
2 Department of Food Hygiene and Aquatic Animals, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The present study was performed to evaluate the effects of diets supplemented with green tea catechin on growth performance, metabolism, and some mucosal immune parameters in crucian carp
(Carassius carassius). Seventy-two healthy fish with mean weight 8.03
±
0.36 g were randomly distributed into three treatment groups with three replicates in each group and 12 fish in each aquarium. Fish in treatment groups were administrated with 100 and 500 mgkg-1 catechin for 45 days. Results showed that growth performance did not change in treatment groups compared to the control group (P>0.05). Serum biochemical parameters including glucose, triglyceride, and total cholesterol levels in both treatment groups decreased with respect to the control group (P<0.05). Mucosal immune parameters, namely lysozyme and alkaline phosphatase showed higher activity in both treatment groups compared to the control group (P<0.05). In contrast, protease activity increased in higher dose group in comparison with the control group (P<0.05). The results indicated that green tea catechin, especially at 500 mg kg-1, could exert beneficial effects on some biochemical parameters and skin mucosal immunity in crucian carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crucian carp
  • green tea catechin
  • Growth
  • mucosal immunity
  • Biochemical parameters