اثرات سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی بر شاخص رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه در ماهیان جوان صبیتی(Sparidentex hasta)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 استاد دانشگاه علوم و فنون خرمشهر

4 دانشیار دانشگاه علوم و فنون خرمشهر

چکیده

در این مطالعه جهت بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی در ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta)، شش جیره غذایی شامل سه سطح پروتئین (35، 40 و 45 درصد) و دو سطح چربی (7 و 14 درصد) با سه تکرار طراحی گردید. ماهیان با میانگین وزن اولیه 28/0± 55/36 گرم به صورت تصادفی در 18 مخزن 300 لیتری پلی اتیلنذخیره سازی و به مدت 56 روز، سه بار در روز به روش سیری غذادهی گردیدند. نتایج نشان داد که با افزایش وزن و نرخ رشد ویژه به طور معنی‌داری تحت تاثیر سطوحمختلف پروتئین جیره غذایی قرار خواهد گرفت (05/0>P). سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره غذایی، تاثیر معنی‌داری روی ضریب چاقی، درصد چربی درون صفاقی و غذای دریافتی ماهیان نداشتند (05/0<P). در سطح 14 درصد چربی جیره غذایی، به طور معنی‌داری شاخص کبدی، احشایی، ضریب بازده پروتئینی و چربی لاشه افزایش یافت، اگر چه ضریب تبدیل غذایی به طور معنی‌داری کاهش یافت. با افزایش سطح چربی جیره غذایی، به طور معنی‌داری بقای پروتئین کاهش و بقای انرژی افزایش یافت. بالاترین بازده حفظ نیتروژن در سطح 40 درصد پروتئین مشاهده گردید. سطوح مختلف پروتئین و چربی به طور معنی‌داری بر میزان پروتئین و چربی لاشه اثر گذاشتند (05/0>P)، در صورتیکه بر میزان رطوبت و خاکستر لاشه تاثیر معنی‌داری نداشتند (05/0<P). در نهایت می توان اظهار داشت که ماهیان جوان صبیتی قادر به مصرف پروتئین در جیره های غذایی با چربی 14 درصد می باشند. بنابراین در ماهیان جوان صبیتی (S. hasta) با افزایش سطح چربی جیره غذایی تا 14 درصد، سطح پروتئین جیره غذاییتا 40 درصد می تواندکاهش یابد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary protein and lipid levels on growth performance, feed utilization and carcass biochemical composition in Sobaity juvenile, Sparidentex hasta

نویسندگان [English]

  • Najmeh Azhdari 1
  • Parita Kochnine 2
  • Mohammad Zakeri 3
  • Vahid Yavari 4
چکیده [English]

In this study, the effects of different dietary protein and lipid levels including three dietary protein levels (35, 40 and 45%) and two dietary lipid levels (7 and 14%) were investigated on growth indices and hepatosomatic and viscera somatic index of Sobaity seabream juvenile (Sparidentex hasta) in triplicates. Fish with the mean initial weight 36.55±0.28 g were randomly introduced in eighteen 300 l polyethylene tanks and fed dietary treatments three times daily to satiation for a 56- day period. According to the results, weight gain and specific growth rate were significantly affected by different levelsof dietary protein (P<0.05). But varying levels of dietary protein and lipid had not any significant effects on condition factor, intraperitoneal fat percentage and feed intake (P>0.05). At the 14% dietary lipid level, hepatosomatic and viscera somatic index, protein efficiency ratio and carcass lipid content increased significantly(P<0.05). However, the food conversion ratio significantly decreased. With increasing the dietary lipid level, protein retention decreased and energy retention increased significantly. The highest nitrogen retention efficiency was observed at 40% protein level. Dietary protein and lipid levels significantly affected carcass protein and lipid contents (P<0.05), but had not any significant effect on moisture and ash contents (P>0.05). It was concluded that Sobaity seabream juveniles are able to utilize protein in 14% dietary lipid. Therefore, with increasing dietary lipid level to 14%, dietary protein level can be reduced to 40% in Sobaity seabream juveniles (S. hasta).

کلیدواژه‌ها [English]

  • dietary protein and lipid
  • growth performance
  • Feed utilization
  • Carcass biochemical composition
  • Sparidentex hasta