جداسازی اسیدهای چرب اشباع نشده روغن ماهی کیلکا خزری با استفاده از فرآیندهای غشایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه تهران/ ایران

2 فارغ التحصیل/ دانشکده فنی کاسپبن/ پردیس دانشکده های فنی/ دانشگاه تهران / ایران

چکیده

در این پژوهش از فرآیندهای غشایی برای زدایش امگا-3 از روغن ماهی کیلکا خزری استفاده شد. بدین منظور غشاهای حاوی 14 الی 17 درصد وزنی پلی اتر سولفون (PES) به روش وارونگی فازی مرطوب سنتز و در زدایش امگا-3 مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آنالیز کروماتوگرافی گازی (GC) روغن تراویده نشان داد، غشای خالص 17 درصد وزنی PES، بیشترین بازده را در زدایش امگا-3 دارد (تقریبا 60 درصد). برای افزایش شار عبوری، سه افزودنی استئاریک اسید، پارافین و گلیسرول مونو استئارات به عنوان ترکیبات چربی­دوست، به غشاها اضافه و ویژگی­ غشاها توسط آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز زاویه تماس (CA) بررسی شد. نتایج SEM نشان داد که افزودن مواد فوق، تغییر چندانی در ریخت شناسی غشاهای تولیدی نسبت به غشای خالص ایجاد نمی­کند. نتایج آزمایش زاویه تماس نیز موید این نکته بود که چربی­دوستی غشاها با افزودن مواد آلی­دوست مذکور افزایش می­یابد. همچنین نتایج آزمایش جانشانی مایع-مایع غشاهای خالص نشان داد اندازه حفرات غشای خالص در بازه اولترافیلتراسیون قرار دارد و برای زدایش مولکول­های امگا-3 با جرم مولکولی حدودDa 1000 مناسب است. نتایج آزمایش تراوایی نشان داد افزودن ترکیبات چربی­دوست سبب افزایش شار تراویده و کاهش درصد زدایش امگا-3 غشاهای حاصل نسبت به غشاهای پلی اتر سولفونی خالص می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultiventris Clupeonella Fish oil unsaturated fatty acids separation using membrane Processes

نویسندگان [English]

  • Mohammad ali Aroon 1
  • nima rezaee mojdehi 2
  • ahmad hallaji sani 1
1 School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Tehran
2 Caspian Faculty of Engineering, College of Engineering, University of Tehran.
چکیده [English]

In this study, membrane process was used to remove omega-3 from the black sea spratClupeonella cultiventrisfish oil. For this purpose, neat polymeric membranes containing 14-17wt.% polyethersulfone (PES) were fabricated by wet phase inversion technique and used for omega-3 removal. Gas chromatography (GC) analysis of permeate showed that the neat membrane containing 17wt.% PES has the best maximum performance for omega-3 removal (nearly 60%). To increase the oil permeation, stearic acid, paraffin and glycerol monostearate additives were added to the polymeric solution as lipophilic compounds and then the properties of the synthesized membranes were investigated using the Scanning electron microscope (SEM) and contact angle (CA) analysis. The SEM results showed that the addition of these materials did not change the synthesized membranes’ morphology significantly compared to neat membrane. Contact angle analysis results also indicated that the lipophilicity of the membranes increased by addition of the lipophilic compounds. Liquid-liquid displacement test showed that the pore size of the neat membrane is in the ultrafiltration range, which is suitable for the removal of omega-3 molecules with a molecular weight of nearly 1000 Dalton as well. Addition of the lipophilic compounds increased thepermeation flux and reduced the percentage of omega-3 removal compared to neat polyethersulfone membranes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Omega-3
  • Polyethersulfone membranes
  • Ultrafiltration
  • Stearic acid
  • Paraffin
  • Glycerol monostearate