سنجش اثر ضدباکتریایی ترکیب بتا آمبرین استخراج شده از گناد خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota از جزیره هنگام، خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران.

2 دانشیار، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 استادیار، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

 با توجه به اثرات ضدمیکروبی خیارهای دریایی و فراوانی گونه  Holothuria leucospilotaدر آب‌های خلیج فارس، در این تحقیق علمی به بررسی خواص ضد باکتریایی ترکیب بتا آمیرین استخراج شده از خیار دریایی پرداخته شده است. عصاره استونی از پودر خشک خیار دریایی تهیه شد، سپس جداسازی ترکیب بتا آمبرین با استفاده از ستون کروماتوگرافی سیلیکاژل و شناسایی آن با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک و کروماتوگرافی گازی انجام شد. اثرات ضدباکتریایی با آزمون رقت لوله ای، روی سویه‌های باکتریایی؛ اشرشیاکلی، سودوموناس آئروژینوزا، کلبسیلا نمونیا، پروتئوس ولگاریس، سالمونلا تیفی، استافیلوکوکوس آرئوس، باسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس سرئوس، نوکاردیا برازیلینسیس مورد سنجش قرار گرفت. ترکیب بتاآمبرین با فرمول شیمیایی C30H48O به مقدار 98 درصد در فرکشن شماره 11 شناسایی شد. این ترکیب در غلظت برابر 1000 ماکروگرم در میلی لیتر منجر به مرگ باکتری‌های باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس سرئوس و در غلظت 2000 ماکرو گرم در میلی لیتر منجر به مرگ باکتری‌های استافیلوکوکوس آرئوس و سالمونلا تیفی شده است. بنابراین ترکیب بتا آمبرین استخراج شده از خیار دریایی
H. leucospilota
می‌توانند به عنوان انتخاب مناسب برای تولید داروهای ضدباکتریایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Antibacterial activity of ß amberine extracted from the gonad of sea cucumber Holothuria leucospilota inhabiting Hengam island, Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Melica Nazemi 1
  • Yazdan Moradi 2
  • Hadi Ghadari 3
  • Keivan Jalali Khanghah 1
  • Farahnaz Lakzaei 4
چکیده [English]

Owing to the antibacterial activities of sea cucumber and the abundance of Holoturia locuspila in the Persian Gulf, the antibacterial activity of ß amberine extreacted from the gonad of this sea cucumber species was studied. In this investigation, acetone extract was prepared from the dried powder of sea cucumber. Isolation of ß amberine was carried out by column chromatography on silica gel and identification was carried out by TLC and GC/MS. In vitro antibacterial screening was determined by broth dilution against bacteria; Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Salmonella typhi, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Bacillus subtilis and Nocardia brasiliensis. The ß amberine formula C30H48O was detected by GC/MS from no. 11 fraction with 98% purity. This component showed considerable activity against Bacillus cereus, Bacillus subtilis (MBC = 1000 µg/mL) and Salmonella typhi, Staphylococcus aureus (MBC = 2000 µg/mL). According to our results, ß amberine extracted from sea cucumber can be considered as a source of novel antibacterial drug.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sea cucumber
  • natural products
  • terpenoid
  • Antibacterial activity
  • Persian Gulf