مقایسه ترکیب و تنوع گونه‌ای آبزیان صید شده در گرگورهای بندر بوشهر در فصل زمستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار گروه تولید و بهره‌برداری، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

4 کارشناس ارشد بخش ارزیابی ذخایر، مرکز تحقیقات میگو ایران، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران، بوشهر، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف مقایسه ترکیب و تنوع گونه­ای آبزیان صید شده در گرگورها در اعماق و زمان­های غوطه­وری متفاوت در فصل زمستان انجام شد. این مطالعه در بندر بوشهر و در اسفند ماه 1395 صورت پذیرفت. گرگور مورد استفاده دارای اندازه چشمه 4-5/3 سانتی‌متر، سطح مقطع 150 سانتی‌متر، ارتفاع 92-87 سانتی‌متر، اندازه دهانه خارجی 79-70 سانتی‌متر و اندازه دهانه داخلی 36-35 سانتی‌متر بود. مقایسه­های ترکیب گونه­ای براساس وزن و تعداد و مقایسه­های تنوع گونه­ای طبق شاخص شانون بررسی شد. ترکیب گونه­ای آبزیان صید شده در گرگورها شامل 12 گونه از ماهیان استخوانی متعلق به 7 خانواده، 1 گونه از سخت­پوستان و 1 گونه از نرم­تنان (ماهی مرکب ببری) بود که در اعماق همچنین زمان­های غوطه­وری مختلف تفاوت معنی­داری داشت (05/0> p). شاخص شانون گرگورها برای اعماق 40-25 متر و 25-10 متر به­ترتیب (S.D. 362/0±)421/1 و (S.D. 345/0±)229/1 بود. این شاخص برای زمان­های غوطه­وری 14-8 روز و 8-2 روز به­ترتیب (S.D. 302/0±)441/1 و (S.D. 393/0±)228/1 بود. شاخص شانون بیانگر تنوع زیستی بیشتر گرگورها در اعماق 40-25 متر نسبت به 25-10 متر و همچنین زمان­های غوطه­وری 14-8 روز نسبت به 8-2 روز بود (05/0˃ p). در فصل زمستان با ورود ماهی مرکب ببری به صیدگاه­های گرگور در بندر بوشهر، اثرگذاری بالای آن بر ترکیب گونه­ای گرگورها قابل مشاهده است؛ زیرا این گونه مسئول بیشترین عدم تشابه ایجاد شده در ترکیب گونه­ای اعماق همچنین زمان­های غوطه­وری متفاوت بود. ضمناً با در نظر گرفتن اثر متقابل عمق و زمان غوطه­وری، بیشترین مقادیر شاخص شانون در گرگورهای اعماق 25-10 متر همراه با 8 تا 14 روز غوطه­وری مشاهده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the species composition and the diversity of retained aquatics in the Bushehr port's Gargoors in the winter season

نویسندگان [English]

  • Reza Badali 1
  • Yousof Peyghambari 2
  • Hadi Reiesi 3
  • Mohammad javad Shabani 4
چکیده [English]

The present study was carried out with a purpose to compare the species composition and diversity of the Gargoor's trapped aquatics in different depths and soak times in the winter season. This study was done in the port of Bushehr from February to March 2017. The using Gargoors had mesh size of 3.5-4 cm, cross section 150 cm, height 87-92 cm, outer span size 70-79 cm and internal span size 35-36 cm. Comparisons of species composition and diversity were based on weight furthermore number and the Shannon index, respectively. The species composition of the Gargoor's trapped aquatics included 12 species of bony fishes belonging to 7 families, one species of crustaceans, and one species of mollusks (Pharaoh Cuttlefish); While there was a significant difference in different depths as well as soak times (p <0.05). Gargoor's Shannon index for depths of 25-40 meters and 10-25 meters was 1.421 (±0.362 S.D.) and 1.229 (±0.345 S.D.), respectively. This index for soak times of 8-14 days and 2-8 days was 1.441 (±0.302 S.D.) and 1.228 (±0.393 S.D.), respectively. The Shannon index represented the more biodiversity of Gargoors between depths of 25-40 meters compared to 10-25 meters, as well as the soak times of 8-14 days compared to 2-8 days (p ˃0.05). In winter, with the arrival of Pharaoh Cuttlefish in the Gargoor's fishing grounds in Bushehr port is evident, this has high effect on the species composition of Gargoors and it was responsible for the most dissimilarity in the species composition of different depths and soak times as well. Also, if the interaction between depth and soak time taking into account, the highest values of the Shannon index observed in the depths between 10-25 meters, with 8-14 days of soak time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gargoor
  • Species composition
  • species diversity
  • Shannon index
  • Sepia pharaonis