اثر تغذیه با جیره‌های حاوی کنجاله بذر کتان بر عملکرد رشد و شاخص‌های خونی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان، ایران

2 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان، ایران

3 استادگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر تغذیه با کنجاله بذرکتان بر عملکرد رشد و شاخص‌های خونی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) صورت پذیرفت. به همین منظور تعداد 32 تاسماهی پرورشی با میانگین وزن 38/53 ± 06/955 گرم به طور تصادفی در هشت مخزن فایبرگلاس (500 لیتری) در چهار تیمار و دو تکرار توزیع و با جیره‌ای حاوی یکی از سطوح صفر (شاهد)، 5 (F5)، 10 (F10) و 15 (F15) درصد کنجاله بذرکتان در جیره به مدت شش ماه تغذیه شدند. در انتهای آزمایش نتایج نشان داد تفاوت معنی داری در شاخص‌های رشد وجود ندارد. در بین شاخص‌های خون شناسی تعداد گلبول قرمز و هماتوکریت افزایش معنی‌داری در F15در مقایسه با گروه شاهد داشتند اما هموگلوبین، میانگین حجم یک گلبول قرمز ، میانگین هموگلوبین یک گلبول قرمز و میانگین درصد غلظت هموگلوبین در یک گلبول قرمز تفاوت معنی‌داری نداشتند. نتایج حاصل از بررسی گلبول‌های سفید نشان داد کاهش معنی‌داری در تعداد گلبول‌های تیمار شاهد وجود داشت و همچنین افزایش معنی‌داری در تعداد لنفوسیت و نوتروفیل به ترتیب در گروه‌های شاهد و F15 مشاهده شد. اما تفاوت معنی‌داری در تعداد مونوسیت و ائوزینوفیل وجود نداشت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد افزودن کنجاله بذرکتان به جیره تاسماهی سیبری فارغ از اثرگذاری روی رشد، قادر به ایجاد تغییرات هماتولوژیک خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of feeding with diets containing flaxseed meal on growth performance and hematological indices in farmed Siberian sturgeon (Acipenser baerii)

نویسندگان [English]

  • Sareh Ghiassi 1
  • Bahram Falahatkar 2
  • Mirmasoud Sajadi 3
1
2
3
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of dietary flaxseed meal on growth performance and hematological indices of Siberian sturgeon Acipenser baerii, 32 farmed fish with an average individual weight of 955.06 ± 53.38 g were randomly distributed in 8 fish tanks (500 L). The experimental diets were different levels of flaxseed meal in diet including 0 (control), 5 (F5), 10 (F10) and 15 (F15) percent in two replicates. At the end of the experiment period (six months), the results showed no significant difference in growth parameters. In hematological parameters, the number of red blood cells counts and hematocrit had a significant increase in F15 compared to the control but hemoglobin, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin and mean corpuscular hemoglobin concentration had no any significant differences. Result of white blood cells showed a significant decrease in the number of white blood cells counts in control and also there was a significant increase in neutrophil and lymphocyte in F15 and control respectively, but there were not any significant differences in monocyte and eosinophil rates. The results revealed that adding the flaxseed meal in Siberian diet had not any effect on growth, while the hematological indices changed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linseed
  • feeding
  • growth
  • hematology
  • sturgeon