ارزیابی تغییرات برخی از شاخص‌های خون‌شناسی فیل ماهیان پرورشی (Huso huso, Linnaeus, 1758) دریای خزر طی فصول مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، گلستان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، گلستان، ایران

3 استادیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، گلستان، ایران

4 مدیریت امور ماهیان خاویاری استان گلستان، ایران

چکیده

در این مطالعه به ارزیابی برخی از تغییرات شاخص­های خونی و بیوشیمیایی سرم فیل ماهیان 2 تا 3 ساله در شرایط پرورش در پن طی یک دوره بررسی یک‌ساله از پاییز 1395 تا تابستان 1396 پرداخته شد. پس از بیهوشی ماهیان با استفاده از عصاره گل میخک، نسبت به خونگیری از 15 قطعه فیل ماهی به ‌ظاهر سالم از 3 پن­ در فصول مختلف اقدام شد. شاخص‌های خونی با استفاده از روش‌های متداول آزمایشگاهی و فرمول‌های مربوطه سنجش شد. اختلاف معنی‌داری در میزان کورتیزول، حجم متوسط گلبولی (MCV)و فعالیت آنزیم ALT بین فصول مختلف مشاهده نشد (05/0p>). بالاترین تعداد گلبول سفید و فعالیت آنزیم‌های AST و ALT در تابستان اندازه‌گیری شد (05/0p<). بالاترین تعداد گلبول‌های قرمز، درصد هماتوکریت و پروتئین تام در بهار مشاهده شد(05/0p<)، بالاترین مقدار هموگلوبین، متوسط هموگلوبین گلبولی (MCH) و غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی (MCHC) در پاییز ثبت گردید (05/0p<). بالاترین مقدار گلوکز در زمستان اندازه گیری شد (05/0p<). در مجموع نتایج این‌ مطالعه نشان داد که احتمالاً دمای محیط طی فصول مختلف یک عامل تاثیرگذار در تغییر شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم فیل ماهیان پرواری در آب دریای خزر است؛ بطوریکه در شرایط اکولوژیکی یکسان با تغییر دمای محیط تغییرات مختلفی در شاخص‌های خونی و بیوشیمیایی سرم فیل ماهیان مشاهده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of some hematological indices of Beluga (Huso huso) cultured in Caspian Sea during different seasons

نویسندگان [English]

  • Hojatollah Jafaryan 1
  • Gholamreza Khozein 2
  • Mohammad Farhangi 3
  • Seuyed Mostafa Aghilinejad 4
1 Associate Professor of Fisheries Group, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad-e Kavous, Gonbad-e kavous, Golestan, Iran
2 MSc Student of Fisheries Group Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad-e Kavous, Gonbad-e kavous, Golestan
3 Assistant Professor of Fisheries Group, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad-e Kavous, Gonbad-e kavous, Golestan
4 Sturgeon Management of Golestan Province, Golestan
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of seasonal variations on some of the hematological and serum biochemical parameters on some 2-3 years' old great sturgeon cultured in brackish water pens for yearlong from autumn 2015 to summer 2016. At different seasons, after anesthetizing the fish with clove extract, blood sampling was done, from a total of 15 great sturgeon specimens were apparentlyat healthy condition in 3 separately pen's. Blood samples was analyzed by the routine method used in fish hematology. There were no significant differences in amount of the cortisol, mean corpuscular volume (MCV) and activity of Alanine aminotransferase (ALT) in the different seasons (p>0.05). The maximum WBCs, Activity of aspartate aminotransferase (AST) and alkaline phosphatase (ALP) were observed in summer (p<0.05).  The maximum RBCs, hematocrit concentration, total serum protein were observed in spring (p<0.05). The maximum hemoglobin concentration, the mean corpuscular hemoglobin (MCH) and the mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) were observed in autumn (p<0.05). The maximum level of glucose was observed in winter (p<0.05). In conclusion, the result of this study showed that the changes of temperature as a result of season transition may have an important role in the blood parameters of H. huso, resulting that, at the same ecological conditions, any changes in environment temperature, in the water, affecting the blood cells indices in Beluga.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beluga
  • Temperature
  • Season
  • Blood
  • Serum
  • Liver Enzymes