بررسی ارزش تغذیه ای و پروفایل اسیدهای آمینه ماهی سی باس آسیایی (lates calcarifer) پرورش یافته در قفس و مقایسه آن با ماهی های قزل آلای رنگین کمان ((Oncorynchus mykis، کپور معمولی (Cyprinus carpio) و تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

2 گروه ﺷﯿﻼت، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ، واﺣﺪ تهرانﺷﻤﺎل، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، تهران، ایران

3 دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، مقایسه میزان ترکیبات شیمیایی (پروتئین، چربی و خاکستر)، مقدار خاکستر و تعیین پروفایل اسیدهای آمینه در چهار گونه ماهی (سی باس آسیایی، قزل آلای رنگین کمان، کپور معمولی و تیلاپیای نیل) بود. بررسی نتایج نشان داد که میزان رطوبت و پروتئین خام در ماهی سی باس آسیایی به طور معنی داری بالاتر از سه گونه دیگر بود (0/05>p). ولی میزان چربی خام و خاکستر در ماهی کپور معمولی به طور معنی داری بالاتر از سه گونه دیگر بود (0/05>p). اندازه گیری اسیدهای آمینه نیز اختلاف معنی داری در میزان اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری نشان داد (0/05>p). براساس نتایج به دست آمده مجموع اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری در ماهی قزل آلای رنگین کمان در مقایسه با سه گونه دیگر به طور معنی داری بالاتر بود (0/05>p). هم چنین اختلاف معنی داری نیز در نسبت اسیدهای آمینه ضروری (ΣEAA) به اسیدهای آمینه غیرضروری (ΣNEAA) بین هر چهار گونه مشاهده شد (0/05>p). بالاترین نسبت اسیدهای آمینه ضروری به غیرضروری در ماهی تیلاپیای نیل و کم ترین مقدار آن در ماهی کپور معمولی ثبت شد. در مجموع ترکیبات مغذی و پروفایل اسیدهای آمینه در بین ماهیان مورد مطالعه از تغییرات زیادی برخوردار بود. براساس نتایج به دست آمده به نظر می رسد ماهیان سی باس آسیایی و قزل آلای رنگین کمان از ارزش تغذیه ای به مراتب بالاتری در مقایسه با کپور معمولی و تیلاپیای نیل برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of nutritional value and amino acid profile in Asian sea bass (Lates calcarifer) cultured in cages and comparing them with rainbow trout (Oncorynchus mykiss), Common carp (Cyprinus carpio) and Neil Tilapia (Oreochromis niloticus)

نویسندگان [English]

 • Siamak Yousefi Siahkalroodi 1
 • Zhaleh Khoshkhoo 2
 • Sina Mohseni 2
 • Mahyar Yousefi Siahkalroodi 3
1 Departmant of biology, Islamic Azad University of Varamin-Pishva Pishva, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Faculty of Veterinary Medicine, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study was aimed to determine proximate composition (protein, lipid and ash) and moisture percentage, as well as amino acid profiles of the four species Asian sea bass (Lates calcarifer) cultured in cage condition, Rainbow trout (Oncorynchus mykiss), Common carp (Cyprinus carpio) and Neil Tilapia (Oreochromis niloticus). The results showed that amount of moisture and crude protein in Asian sea bass was significantly higher than three other species (p<0.05). But, the amount of crude fat and ash in common carp was significantly higher than other species (p <0.05). The amount of essensial and nonessensial amini acids showed a significant difference (p<0.05). Based on the results, ΣEAA and ΣNEAA in the O. mykiss was significantly higher than the three other species (p <0.05). The proportion of ΣEAA to ΣNEAA showed a significant difference among four species (p<0.05). The highest of proportion of ΣEAA to ΣNEAA was observed in Nile Tilapia and the lowest of ΣEAA/ ΣNEAA was recorded in Common carp. In conclusion, it seems that Asian sea bass and Rainbow trout have a higher nutritional value for consumers than common carp and Nile Tilapia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Asian sea bass
 • Rainbow trout
 • Common carp
 • Nile tilapia
 • Proximate composition
 • Amino acids profile
 • Nutritional value