تاثیر پد جاذب حاوی اسانس دانه زنیان (Carum copticum) بر زمان ماندگاری فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) طی نگهداری در یخچال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل، دانشکده منابع طبیعیی، گروه شیلات

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

4 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر پد جاذب حاوی اسانس دانه زنیان بر خصوصیات شیمیایی و میکروبی فیله قزل‌آلای رنگین‌کمان طی نگهداری در یخچال می‌باشد. بدین منظور 10 میلی لیتر اسانس 5/1 درصد دانه زنیان در تیمارهای مختلف به پد و فیله‌ها اضافه، سپس بسته‌بندی و در یخچال (4 درجه سانتی‌گراد) نگهداری شدند. فراسنجه‌های شیمیایی (پراکسید (PVتیوباربیتوریک اسید (TBA) و مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N)) و میکروبی (شمارش باکتری­­های کل (TVC) و باکتری‌های سرماگرا (PTC)) در روزهای صفر، 3، 6، 9 و 12 اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که تیمار نمودن فیله‌ها با پد جاذب و اسانس دانه زنیان موجب کند شدن روند افزایش میزان PV، TBA و TVB-N هنگام نگهداری گردید. میزان بار باکتریایی کل (TVC) و سرماگرا (PTC) فیله‌ها هنگام نگهداری در یخچال به طور معنی‌داری افزایش یافت (05/0>p ). اما این افزایش در فیله‌های تیمار شده نسبت به شاهد کمتر بوده و سبب افزایش زمان ماندگاری فیله‌های تیمار شده گردید. با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان نتیجه گیری کرد که پد جاذب حاوی اسانس دانه زنیان سه روز بر زمان ماندگاری فیله‌ها افزوده و می‌توان از آن به همراه یک نگهدارنده طبیعی در محصولات شیلاتی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of absorbent pad containing Carum copticum seed essential oil on the shelflife of Oncorhynchus mykiss fillet during refrigerated storage

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Alizadeh Doughikollaee 1
  • Tahereh Bakhtiari 2
  • mohsen shahriari moghadam 3
  • Ehsan Ahmadifar 4
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Iran
2 MSc. in Fish product processing, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Associate Professor, Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran
4 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of absorbent pad containing Carum copticum seed essential oil on chemical and microbial properties of Oncorhynchus mykiss fillet during storage in refrigerator. 10 ml of Carum copticum seed essential oil 1.5 % were added to pad and fish fillets in different treatments, then packed and stored in a refrigerator (4˚C). The chemical (Peroxide value (PV), thiobarbituric acid (TBA) and total volatile base nitrogen (TVB-N)) and microbial parameters (total viable count (TVC) and psychrotrophic count (PTC)) were measured on days 0, 3, 6, 9 and 12. The results showed that fillets treated with absorbent pad and Carum copticum seed essential oil caused slowls the increase process of PV, TBA and TVB-N during storage. The TVC and PTC count of fillets significantly increased during refrigerated storage (P <0.05). But, this increase was less in the treated fillets than the control and increased the shelf life of treated fillets. According to the results of this study, it can be concluded that the absorbent pad containing Carum copticum seed essential oil caused the preservation of fillet quality and it can be used with a natural preservative in fisheries products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absorbent pad"
  • "Absorbent pad
  • Essential oil
  • Carum copticum seed
  • Oncorhynchus mykiss