اثرات سطوح مختلف پودر زنجبیل (Zingiber officianlis ) بر شاخص های رشد و ترکیبات شیمیایی عضله و تنش ناشی از شوک های محیطی در میگو درشت جثه آب شیرین (Macrobrachium Rosenbergii )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایزان

2 کارشناس شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایزان

چکیده

میگو بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii ) یکی از گونه‌های مهم اقتصادی به شمار می آید و در صنعت آبزی پروری دارای اهمیت زیادی است. در تولید این میگو، بهینه سازی غذای میگو که تضمین کننده رشد ماهی و افزایش مقا ومت میگو نسبت به تغییر شرایط محیطی باشد دارای اهمیت زیادی است. لذا، در این آزمایش اثر بکار گیری سطوح مختلف زنجبیل در جیره غذایی شامل: صفر (شاهد)، 1، 2 و 3 درصد در 3 با پروتئین و چربی یکسان (۳۰ درصد و 7/6 درصد) روی شاخص های رشد و ترکیب بیو شیمیایی بدن و مقاومت آن به استرس محیطی در این میگو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح مختلف زنجبیل در جیره تا 3 درصد، شاخص های رشد و تغذیه به طور معنی داری افزایش می یابد (p <0.05) . عضله میگو در تیمار حاوی ۳ درصد پودر زنجبیل کاهش در رطوبت، افزایش پروتئین و خاکستر کل را به طور معنی داری نشان داد (p <0.05). شوک های محیطی دما (32 درجه سانتی گراد ) و شوری (15ppt) در جیره حاوی ۳ درصد نسبت به سایر تیمارها کمترین مرگ و میر را داشت (p <0.05). بطور کلی از نتایج این آزمایش چنین استنباط شد که میزان شاخص های رشد، بقا و تغذیه ای در تیمار غذایی حاوی ۳ درصد زنجبیل از عملکرد مطمئن تری برخوردار است و به کار گیری این جیره میگو را در برابر تنش های محیطی ایمن تر می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Ginger ( Zingiber official ) powder on growth indicies, body chemical composition and environmental shocking in giant fresh water prawn (Macrobrachium Rosenbergii)

نویسندگان [English]

  • hamid noverian 1
  • Seyyed Mohammad Molodi Siahmazgi 2
  • Ali Shirvani 2
1 Dept.of fisheries , Faculty of natural sources guilan university ,
2 Guilan university
چکیده [English]

Giant freshwater prawn is one of the most important commercial species in aquaculture. Although many nutritional studies have been done in the field of giant freshwater (Macrobrachium rosenbergii), but no study has been conducted on the effect of ginger powder on the growth and survival of freshwater prawn. Hence a nutritional test has been conducted with iso-protein and lipid level (30 & 7.6%). Ginger powder with different levels of zero (control),2, and 3 percent has been considered in the diet of prawn. 120 juvenile prawn with average weight (40 g) randomly shocked in 12 aquarium glass tanks of 40 L capacity which has been filled with 30 L fresh and filtered water. Juvenile prawns fed daily 4 times (6,12,8 and 20). Growth performances such as weight gain (WG), Specific Growth Rate (SGR), Food Conversion rate (FCR), Protein Efficiency (PE), and Survival Rate (SR) were evaluated. Based on statistical analysis, it was shown that with increasing ginger (Zingiber officinale) 3% level in the diet and nutritional factors that improve (p < 0.05). Environmental shock such as temperature and salinity were tested in different treatments. The prawn's mortalities, due to high temperature (32°c) and salinity (15ppt) were least in treatment with 3% ginger powder. From the result of this experiment can be inferred that the growth, survival, and environmental stressing is more reliable in prawns diet containing a 3% level of ginger powder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Giant fresh water prawn
  • Macrobrachium rosenbergii
  • Ginger powder
  • Growth Survival
  • Immunity
  • Environmental Shock