بررسی تأثیر پروبیوتیک‌های باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis) و لاکتوباسیلوس پلانتروم (Lactobacillus plantarum) در آب مخازن بر فاکتورهای رشد و کیفیت لاشه میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کرج- میدان امام حسین- بلوار شهید چمران- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 گروه مهندسی شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

4 عضو هیات علمی

5 بخش توسعه علوم شیلات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی

6 مرکز پژوهش‌های خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر.

7 مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، چابهار، ایران.

8 گروه منابع طبیعی دانشگاه شیراز

9 پژوهشکده میگوی کشور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت پروبیوتیک‌ها در پرورش میگوهای دریایی، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر پروبیوتیک‌های باسیلوس سوبتیلیس و لاکتوباسیلوس پلانتروم در آب پرورش بر فاکتورهای رشد و کیفیت لاشه میگوی وانامی بررسی گردید. در این تحقیق، اثرات متقابل دو پروبیوتیک باسیلوس سوبتیلیس (B) و لاکتو باسیلوس پلانتارم (L) در 2 سطح B1= 106 CFU/gr و B2= 106×3 CFU/gr، L1= 105 CFU/gr و L2= 105×3 CFU/gr در آب مخازن پرورش پست لارو میگوی پا سفید غربی به مدت 2 ماه بررسی شد. فاکتورهای رشد شامل: میزان افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، درصد بازماندگی و میزان چربی و پروتئین لاشه اندازه‌گیری شدند، پس از آن میگوها به فریزر 18- درجه سلسیوس منتقل شده و در روزهای 1، 15، 30، 45 و 60 فاکتورهای کیفی لاشه شامل: آبچک، ظرفیت نگهداری آب، pH، TBA و TVB-N اندازه‌گیری شدند. بیشترین میزان افزایش بدن و ضریب تبدیل غذایی مربوط به تیمار B(L1×B2)، بیشترین درصد بازماندگی مربوط به تیمار E(L2×B1)، بیشترین میزان چربی و پروتئین لاشه به ترتیب متعلق به تیمار‌های C(L1×B1) و E(L2×B1) بود. طبق داده­های بدست آمده از آزمون­های کیفیت لاشه در شاخص آبچک، ظرفیت نگهداری آب و TBA تاثیرات پراکنده­ای از سویه­های مورد استفاده مشاهده گردید در حالی که در شاخص TVB-N و pH در هیچکدام از روزها تاثیر نداشتند. به طور کلی افزودن همزمان سویه­های باسیلوس سوبتیلیس و لاکتوباسیلوس پلانتارم در دوزهای ذکر شده به آب مخازن دارای تاثیر مثبتی بر فاکتورهای رشد دارد. خصوصا اینکه تیمار B(L1×B2) از منظر افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در وضعیت بهتری نسبت به مابقی تیمارها قرار داشت. به طور کلی طبق نتایج بدست امده از بخش اول و دوم، استفاده همزمان از پزوبیوتیک­های لاکتوباسیلوس پلانتارم و باسیلوس سوبتیلیس در آب مخازن پرورش میگوی پاسفید غربی بر فاکتورهای رشد آن تاثیر مثبت دارد. با این حال تاثیر آن بر فاکتورهای کیفی لاشه، پراکنده و قابل چشم پوشی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of Bacillus subtilis and Lactobacillus plantarum probiotics in tank water on growth factors and carcass quality of the western white leg shrimp (Letopenaeus vannamei)

نویسندگان [English]

 • Seyed Mehrdad Hasani Azhdari 1
 • Kamran Rezaei Tavabe 2
 • Seyed Vali Hosseini 3
 • Dara Bagheri 4
 • Mike Frinsko 5
 • Seyed Ahmad Ghasemi 6
 • Ashkan Ajdari 7
 • Arya Vazirzadeh 8
 • Mohammdkhalil Pazir 9
1 کرج- میدان امام حسین- بلوار شهید چمران- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
2 Fisheries Dept. University of Tehran
3 Fisheries Dept. Daneshkedeh St. Karaj- Iran
4 Fisheries Department
5 NCSU, USA
6 Persian Gulf University
7 Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Offshore Research Center, Chabahar, Iran
8 Natural resources and Environment Department, University of Shiraz
9 Iranian Shrimp Research Center (ISRC), Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agricultural Research, Education & Extension Organization (AREEO), Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Due to the importance of probiotics in marine shrimp farming, this study aimed to investigate the effect of Bacillus subtilis and Lactobacillus plantrum probiotics in breeding water on growth factors and carcass quality of Vanami shrimp. In this study, the interactions of two probiotics Bacillus subtilis (B) and Lactobacillus plantarum (L) at 2 levels B1 = 106 CFU / gr and B2 = 106 C 3 CFU / gr, L1 = 105 CFU / gr and L2 = 105 × 3 CFU / gr in the water of western white-footed shrimp post-larval breeding tanks was evaluated for 2 months. Growth factors including: body weight gain, feed conversion ratio, survival percentage and carcass fat and protein were measured, then the shrimp were transferred to the freezer at -18 ° C and on days 1, 15, 30, 45 and 60 Carcass quality including: drainage, water holding capacity, pH, TBA and TVB-N were measured. According to the data obtained from carcass quality tests, it was found that in the gut index, on day 1, Lactobacillus plantarm strain alone and in combination with Bacillus subtilis was effective in significant differences, on day 60, only Lactobacillus plantarm species in The difference was significant. In the water holding capacity index, only in the results related to the first day of the experiment, the role of both strains individually and also the interaction with each other was observed, while the pH results had no role at all in either day. In TBA test, only Lactobacillus plantarm strain was effective in the data related to day 15, while in TVB-N index, like pH, they were not affected in any of the days.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Probiotics
 • Shrimp
 • growth factors
 • Frozen
 • Carcass Quality