اثر جیره‌های غذایی حاوی روغن سیاه دانه (Nigella sativa) بر عملکرد رشد، شاخص‌های آنتی‌اکسیدان و بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم گوارشی در سیچلاید الکتریک زرد (Labidochromis caeruleus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه بهداشت و مواد غذایی آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز

3 گروه گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی کارایی روغن سیاه دانه (Nigella sativa) خوراکی بر میزان رشد، برخی فراسنجه‌های آنتی‌اکسیدان و بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های گوارشی در ماهی سیچلاید الکتریک زرد (Labidochromis caeruleus) انجام شد. ماهی‌ها ( g08/0 ± 29/1) به سه گروه تقسیم شده با ،0، 1 و 5/1 درصد روغن سیاه دانه به مدت 50 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که عملکرد رشد در گروه­های تیمار در مقایسه با گروه کنترل بهبود یافت (05/0 p <). از میان شاخص‌های مختلف آنتی‌اکسیدان، فعالیت آنتی‌اکسیدان تام بالاتری در گروه تیمار دریافت­کننده 5/1درصد روغن سیاهدانه گزارش گردید (05/0 p <) اما محصول پراکسیداسیون لیپیدی، نشان داده شده با MDA، در قیاس با گروه کنترل تغییر نکرد (05/0 P>). به علاوه، فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، شامل سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در هر دو گروه تیمار و گلوتاتیون 
اس-ترانسفراز در گروه تیمار دریافت­کننده 5/1درصد روغن سیاهدانه در مقایسه با گروه کنترل به­طور معنی­داری بالاتر بود (05/0 p <). در این بررسی، میزان پروتئین بالاتر در هر دو گروه تیمار نیز مشخص گردید (05/0 p <) اما هیچ تغییر معنی داری در میزان آلانین آمینوترانسفراز در مقایسه با گروه کنترل دیده نشد (05/0 P>). تغذیه با روغن سیاه دانه به افزایش فعالیت آمیلاز و اسیدفسفاتاز منجر شد (05/0 p <)، اما هیچ تغییر معنی داری در فعالیت لیپاز و پروتئاز دیده نشد (05/0 P>). بنابراین، نتایج نشان داد که مصرف روغن سیاه دانه، به­خصوص به میزان 5/1 درصد، در بهبود عملکرد رشد، برخی شاخص‌های آنتی‌اکسیدان و همچنین فعالیت آنزیم‌های گوارشی در ماهی سیچلاید الکتریک زرد توانا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary-black cumin (Nigella sativa) oil on growth, antioxidant and biochemical indices and digestive enzyme activities in electric yellow cichlid (Labidochromis caeruleus)

نویسندگان [English]

  • Shalaleh Mousavi 1
  • Najmeh Sheikhzadeh 2
  • Amin Marandi 3
1 Department of Food Hygiene and Aquatic Animals, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Department of Food Hygiene and Aquatic Animals, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Department of Food Hygiene and Aquatic Animals, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The current study was performed to examine the efficacy of dietary- black cumin (Nigella sativa) oil on the growth rate, some antioxidant and biochemical parameters, as well as digestive enzyme activity in electric yellow cichlid. Fish (1.29 ±0.08 g) were divided into three groups and fed the diets containing 0, 1% and 1.5% black cumin oil for 50 days. Results showed that growth performance was enhanced in the treatment groups compared to the control group (p < /em> < 0.05). Among different antioxidant indices, higher total antioxidant activity was observed in the treatment group fed fed the diets containing 1.5% black cumin oil (p < /em> < 0.05), but lipid peroxidation product, indicated by MDA, was not altered compared to the control group. Meanwhile, activities of some antioxidant enzymes, including superoxide dismutase and catalase in both treatment groups and glutathione S-transferase in group fed fed the diets containing 1.5% black cumin oil were higher compared to the control group (p < /em> < 0.05). During this experiment, higher protein level was also recorded in the treatment groups (p < /em> < 0.05), but no significant changes were noted in alanine aminotransferase level in comparison with the control group. Feeding with black cumin oil also led to a significant increase in amylase and acid phosphatase activities (p < /em> < 0.05), whereas no significant changes were noted in lipase and protease activities. Therefore, the results show that the administration of black cumin oil, especially at 1.5%, had the potential to improve the growth rate, some antioxidant indices, as well as digestive enzyme activities in electric yellow cichlid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • black cumin oil
  • electric yellow cichlid
  • growth
  • antioxidant parameter
  • digestive enzyme activity