اثر عصاره تجاری گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis) بر میزان فعالیت برخی شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی و بیوشیمیایی در ماهی قرمز (Carassius auratus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه دامپزشکی و علوم دامی، پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، کرج، ایران

چکیده

گیاه رزماری با نام علمی Rosmarinus officinalis، دارای متابولیت‌‌‌‌‌های فعال زیستیِ مختلف با خواص آنتی­اکسیدانی، ضد التهابی، ضد سرطانی و کاهش استرس اکسیداتیو است. مطالعه حاضر به منظور بررسی کارایی عصاره تجاری گیاه رزماری بر عملکرد برخی فراسنجه­های آنتی­اکسیدانی و بیوشیمیایی در ماهی قرمز (Carassius auratus) انجام شد. ماهی­ها با میانگین وزنی  g5/0 ± 60/7 به دو تیمار و یک گروه شاهد تقسیم شدند و دو تیمار با غلظت­های 1 و 2 گرم در کیلوگرم عصاره رزماری به مدت 40 روز تغذیه شدند. در پایان آزمایش نتایج بدست آمده نشان داد که محصول پراکسیداسیون لیپیدی (MDA) در هر دو تیمار در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت (05/0 > P). فعالیت برخی آنزیم­های آنتی‏اکسیدانی، شامل فعالیت کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز در هر دو تیمار در مقایسه با گروه شاهد بالاتر بود (05/0 > P). همچنین تغذیه با عصاره رزماری منجر به کاهش معنی­دار میزان آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) تیمارهای آزمایشی گردید (05/0 > P). با استفاده از عصاره تجاری رزماری در میزان فعالیت گلوتاتیون اس- ترانسفراز و آلکالین­فسفاتاز (ALP) در هر دو تیمار تغییری نسبت به گروه شاهد دیده نشد (05/0 > P). بنابراین نتایج مطالعه حاضر بیانگر این مهم است که مصرف خوراکی در دو سطح به­کارگیری 1 و 2 گرم در کیلوگرم عصاره تجاری گیاه رزماری می­تواند در بهبود عملکرد برخی شاخص­های آنتی­اکسیدانی و محافظت از کبد در ماهی قرمز نقش مؤثری ایفا کند و نتایج بهتر نیازمند تحقیقات بیشتری می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Rosmarinus officinalis commercial extract on some antioxidant and biochemical indices in gold fish (Carassius auratus)

نویسندگان [English]

  • Shalaleh Mousavi 1
  • Marzieh Heidarieh 2
1 Department of Food Hygiene and Aquatic Animals, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Department of Veterinary and Animal Science, Nuclear Agriculture Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Rosemary (Rosmarinus officinalis) has various biologically active metabolites with antioxidant,

anti-inflammatory, anti-cancer and oxidative stress reduction properties.The current study was performed to examine the efficacy of dietary Rosmarinus officinalis commercial extract on some antioxidant and biochemical parameters in gold fish (Carassius auratus). Fish with mean weight 7.6 ± 0.5 g were divided into three groups and fed with 0 (as control group), 1 and 2 g kg
-
Rosmarinus officinalis extract for 40 days. Based on the results, lower lipid peroxidation product (MDA) was observed in the treatment groups (P<0.05). Meanwhile, activities of some antioxidant enzymes, including catalase, superoxide dismutase and glutathione peroxidase were higher in the treatment groups compared to the control group (P<0.05). Feeding with Rosmarinus officinalis extract also led to a significant decrease in aspartate aminotransferase (AST) (P<0.05), whereas no significant changes were noted in alkaline phosphatase (ALP) and glutathione S-transferase (GST) activities (P>0.05). Therefore, the results of this study show that the administration of 1 and 2 g kg
-
Rosmarinus officinalisextract had the potential to improve some antioxidant indices, as well as protecting the liver in gold fish and better results require more research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rosmarinus officinalis commercial extract
  • gold fish
  • antioxidant indices
  • biochemical indices
  • lipid peroxidation