دوره و شماره: دوره 73، شماره 4، دی 1399 
بررسی اثر ضدباکتریایی صابون تهیه شده از خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota

صفحه 567-578

ملیکا ناظمی؛ یزدان مرادی؛ هادی غفاری؛ رامین کریمزاده؛ کیوان اجلالی خانقاه