بررسی اثر ضدباکتریایی صابون تهیه شده از خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

2 دانشیار، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 استادیار، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

5 استادیار، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس،

چکیده

با توجه به وجود انواع مختلف و خواص زیستی خیارهای دریایی، در این مقاله پژوهشی؛ خواص ضدباکتری و توانایی تولید صابون از پودر، عصاره متانولی و ساپونینی خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota استحصال شده از جزیره لاوان مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه‏های خیار دریایی پس از آماده سازی خشک و سپس پودر شدند. عصاره گیری با استفاده از حلال‏های متانول به منظور دست یابی به عصاره تام، و اتانول 70 درصد به منظور تهیه عصاره حاوی بیشترین مقدار ترکیبات ساپونینی با استفاده از روش خیساندن انجام شد. به منظور تعیین کیفیت ساپونین تعیین اندیس کف کنندگی ساپونین انجام شد. تولید صابون از خیار دریایی به روش‏های استفاده از گلیسیرین انجام شد. در نهایت با استفاده از پودر؛ عصاره خشک متانولی و ساپونینی با نسبت‏های 1، 5 و 10 درصد صابون‏های خیار دریایی تهیه شدند. به منظور بررسی اثرات ضد باکتری با استفاده از روش رقت لوله ایی اثر عصاره‏ها و صابون‏های تهیه شده روی سویه باکتری استافیلوکوکوس آرئوس عامل جوش صورت انجام شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان می‏دهد حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد عصاره متانولی و صابون خیار دریایی نسبت به باکتری استافیلوکوکوس آرئوس برابر 10 و5 میلی‏گرم در میلی لیتر و عصاره ساپونینی آن 2 و5 میلی‏گرم در میلی لیتر است. کف ایجاد شده ساپونین خیار دریایی تا بیش از 12 ساعت باقیمانده که نشان دهنده شاخص کف کنندگی بسیار زیاد آن است. صرف نظر از مدت زمان آزمایش، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت معنی‏داری در میانگین ارتفاع کف بین حجم‌های 10 میلی‌لیتر و حجم‌های یک، دو، سه، چهار و پنج میلی‌لیتر وجود دارد (p <0.05). و در سایر موارد تفاوت معنی‌داری در میانگین ارتفاع کف مشاهدا نشد. در این پروژه که به بررسی اثرات ضدجوش عصاره و صابون از خیار دریایی هولوتوریا لوکوسپیلاتا از جزیره لاوان پرداخته شده است اثر ضدباکتریایی آن روی عامل جوش صورت تأیید شده است، بنابراین در بین موارد مورد آزمایش؛ عصاره ساپونینی مورد مطالعه پس از انجام آزمایش‏های تکمیلی می‏تواند به عنوان انتخاب مناسب برای تولید صابون‏های ضدجوش مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the antibacterial activity of soap Holothuria leucospilota

نویسندگان [English]

  • MELIKA NAZEMI 1
  • yazdan moradi 2
  • hadi ghaffari 3
  • ramin karimzadeh 4
  • Keivan Ejlali Khanghah 5
1 1. Assistant Professor, Persian Gulf and Oman Sea Ecological Cener, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran.
2 , Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran
3 , Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran
4 4- Persian Gulf &amp; Oman Sea Ecological Research Institute, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Bandar Abbas, Iran.
5 Assistant Professor, Persian Gulf and Oman Sea Ecological Cener, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Due to exist of the different kinds of sea cucumbers and their biological activities, In this study, the antibacterial activities and the soap forming ability of powder, methanolic and saponins extracts of sea cucumber (Holothuria leucospilota). obtained from Lavan Island, were evaluated. Initially Sea cucumbers were dried and subsequently ground. Extraction was performed by methanol solvents to obtain total extract and 70% ethanol. The method of soaking was used in order to prepare the extract containing the ultimate amount of saponin compounds. With the aim of determine the quality of saponin, its index of foam forming ability was evaluated. The production of soap from marine cucumbers was carried out using the method of soaping fats and glycerin. Finally, sea cucumber soaps was produced using powder, methanolic and saponins extracts with ratios of 1, 5 and 10%. In order to fulfill of bacterial analysis, the effect of extracts and prepared soaps on Staphylococcus aureus was evaluated using tubular dilution method. The results of the experiment show that the minimum inhibitory concentration (MIC) of the methanolic extract and marine cucumber soap for Staphylococcus aureus is 10 and 5 mg / ml respectively. This index for saponin and its soap is 2 and 5 mg / ml. Regardless of the duration of the experiment, one-way analysis of variance test showed that there was a significant difference in the mean height between volumes of 10 ml and volumes of one, two, three, four and five ml (p <0.05). In other cases, no significant difference was observed in the mean floor height. The produced foam of the sea cucumber saponin remained for more than 12 hours, indicating a very high foam formin ability. In this project, the antibacterial and consequently anti- pimple of extracts and soaps produced from the Holothuria leucospilotaobtained from Lavan Island were studied and confirmed. Therefore, this compounds can be used as an appropriate choice for the production of anti-pimple soaps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extract
  • Antibacterial activity
  • cosmetic soap
  • Lavan Island
  • Persian Gulf