تأثیر باکتری‌های جدا شده از روده فیل‌ماهی (Huso huso) انگشت قد برترکیبات بیوشیمیایی عصاره بدن، ترشح نیتروژن متابولیکی و مدت زمان زنده مانی لاروهای کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجه با استرس‌های محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، گلستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات، بابل، مازندران

چکیده

در یک آزمایش تغذیه‌ای، Bacillus subtilis، Bacillus lichenifirmisو مخمر Saccharomyces cerevisiae جدا شده از روده فیل‌ماهی
(Huso huso)، به صورت مخلوط سوسپانسیونی، در سه غلظت CFU/g ۱۰٦×5/۱ و ۱۰٦×۳ و ۱۰٦×۵/۴ با جیره‌های آزمایشی مکمل سازی و توسط لارو ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به مدت 45 روز مورد استفاده قرار گرفتند. در انتهای دوره غذادهی، لاروها در مواجه با استرس‌های محیطی مختلف شامل: آمونیاک بالا (mg/L 5)، دمای بالا (Cᵒ 40)، پی-­اچ پایین (2pH=) و پی-­اچ بالا (12pH=) قرار گرفتند. شاخص­های بیوشیمیایی نیز پس از استخراج عصاره بدن لاروها بر اساس روش‌های معمول آزمایشگاهی سنجش شد. نتایج نشان داد که شاخص­های رشد به‌طور معنی‌داری در تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد افزایش یافت (05/0p <). بالاترین مدت زمان زنده مانی لاروها در مقابله با تنش‌های محیطی در تیمار T3 ثبت شد(05/0p <). بالاترین میزان یونهای سدیم و پتاسیم در تیمار T3 اندازه‌گیری شد (05/0p <). بالاترین میزان گلوکز در تیمار T2 اندازه‌گیری شد(05/0p <). میزان کورتیزول در تیمار T3 به شکل معنی داری پایین تر از سایر تیمارهای آزمایشی و گروه شاهد اندازه‌گیری شد (05/0p <). نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از مخلوط باسیلوس­های پروبیوتیکی و مخمر جدا شده از دستگاه گوارش فیل‌ماهیان انگشت قد بخصوص در سطح CFU/g 106×5/4 تاثیرات مثبت و معنی داری در ارتقاء شاخص‌های رشد، ترکیبات شیمیایی عصاره بدن و مدت زمان زنده مانی توسط لاروهای کپور معمولی در برابر تنش­های محیطی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of isolated bacteria from the intestinal duct of Beluga (Huso huso) fingerling on biochemical compounds of body extract, excretion of metabolic nitrogen and survival of Common Carp (Cyprinus carpio) larvae against environmental stresses

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • Mohsen Pour Abasali 2
  • Shayan Ghobadi 2
1 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resource, Gonbad-e Kavous university, Gonbad-e Kavous, Golestan, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resource, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Babol, Mazandaran
چکیده [English]

In a nutritional experiment, Bacillus subtilis, Bacillus lichenifirmis and yeast of Saccharomyces cerevisiae isolated from the intestine of Beluga (Huso huso) in suspended blend at three different concentrations (1.5×106, 3×106 and 4.5×106 CFU/g) and added to basal diet and considered as experimental treatments. The common carp (Cyprinus carpio) larvae were fed the experimental diet for a period of 45 days. At the end of the feeding period, larvae were exposed to various environmental stresses challenges containing: high level of ammonia (5 mg/L), high thermal pressure (40Cᵒ), low Acid (pH=2) and high Alkaline (pH=12) conditions. Furthermore, Biochemical parameters were measured after preparing the larval body extract through the routine method. The results showed that growth indices increased significantly in experimental treatments compared to control group (p <0.05). The highest survival rate of larvae was recorded in T3 treatment against environmental stresses (p < 0.05). The highest Na+ and K+ ions in larval body extract was measured in T3 treatment (p <0.05). The highest glucose level was measured in T2 treatment (p <0.05). Cortisol level in T3 treatment was significantly lower than other experimental treatments (p <0.05). The results of this study indicated that the simultaneous use of Bacillus and yeast probiotics in diet of common carp larvae, isolated from the gastrointestinal tract of Beluga, had positive and significant effects on improving the growth parameters, biochemical compounds of body extract, survival rate and resistance against environmental stresses, especially, at the level of 4.5 10 106 CFU/g.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Carp
  • Bacillus
  • yeast
  • body extract
  • ammonia excretion